BAEB032 Основи на правото

Анотация:

В процеса на обучение студентите получават академична и образователна подготовка относно най-общите проявления на правото в съвременния живот, овладяват основите на правото като наука и практическата му приложимост в действителността. Целите на курса са:

• Да обогати общата правна култура на студентите, като проследи историята на държавата, правото и правната наука от древността до наши дни.

• Да изясни отличителните белези на правната система и различните видове източници на правото.

• Да коментира характеристиките и особеностите на правните субекти – физически лица, юридически лица, държавата и международните организации.

• Да представи системата на държавните органи в Р България, тяхната структура, компетенции и актове, които издават.

• Да изясни механизмa на правно регулиране, чрез представяне на основните институти на правото, като правна норма, юридически факт и правно отношение.

• Да запознае студентите с основните гражданско- правни отрасли и със защитата на субективните права.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

проф. Веселина Манева  д-р
проф. Тодор Коларов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• значението на основни термини и понятия от областта на правото;

• общите принципи на действащата в Република България правна система;

• видовете правни отрасли и правни институти

2) могат:

• да осмислят и да тълкуват съдържанието на основни юридически актове;


Предварителни изисквания:
Студентите е необходимо да имат добра подготовка по история и философия, придобита от средната образователна степен.

Ккрсът допълва познанията на студентите по гражданско образование.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Историческо възникване и развитие на държавата и правото. История на българската държава и право.
 2. Понятие за държава.
 3. Понятие за правна система. Видове правни системи.
 4. Източник на правото.
 5. Конституцията на Р България като източник на правото. Конституционно развитие на Р България. Структура и принципи на Конституцията. Конституционни права и задължения на гражданите. Ред за изменение и допълнение на Конституцията. Избор на Велико народно събрание.
 6. Държавни органи на Р България: Народно събрание, Президент, Министерски съвет, Органи на местно самоуправление и на местна власт, Органи на съдебната власт, Конституционен съд, Омбудсман на Р България. Актове.
 7. ТЕКУЩ КОНТРОЛ Тест № 1
 8. Правна норма Принципи на правото. Юридически факт. Фактически състав.
 9. Правни презумпции и фикции. Правно отношение.
 10. Понятие за субект на правото: физически лица, държавата и международните организации.
 11. Защита на субективните права.
 12. ТЕКУЩ КОНТРОЛ Тест № 2

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Хаджолян, М., Основи на правото, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2010.

Средства за оценяване:

ОЦЕНКАТА за курса се формира от тест и от дискусия.

Оценката от теста се образува от двете текущи оценки, получени от проведените тестове и дискусии по време на лекциите. С тях, студентите могат да се освободят от финален изпит.