BAEB032 Основи на правото

Анотация:

В процеса на обучение студентите получават академична и образователна подготовка относно най-общите проявления на правото в съвременния живот, овладяват основите на правото като наука и практическата му приложимост в действителността. Целите на курса са:

• Да обогати общата правна култура на студентите, като проследи историята на държавата, правото и правната наука от древността до наши дни.

• Да изясни отличителните белези на правната система и различните видове източници на правото.

• Да коментира характеристиките и особеностите на правните субекти – физически лица, юридически лица, държавата и международните организации.

• Да представи системата на държавните органи в Р България, тяхната структура, компетенции и актове, които издават.

• Да изясни механизмa на правно регулиране, чрез представяне на основните институти на правото, като правна норма, юридически факт и правно отношение.

• Да запознае студентите с основните гражданско- правни отрасли и със защитата на субективните права.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

проф. Веселина Манева  д-р
доц. Тодор Коларов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• значението на основни термини и понятия от областта на правото;

• общите принципи на действащата в Република България правна система;

• видовете правни отрасли и правни институти

2) могат:

• да осмислят и да тълкуват съдържанието на основни юридически актове;


Предварителни изисквания:
Студентите е необходимо да имат добра подготовка по история и философия, придобита от средната образователна степен.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Боянов, Г. Основи на гражданското право, С., 2011„

• Ланджев, Б., Основи на правото, НБУ, С., 2008;

• Хаджолян, М., Основи на правото, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2010.

Средства за оценяване:

ОЦЕНКАТА за курса се формира от тест и от дискусия.

Оценката от теста се образува от двете текущи оценки, получени от проведените тестове и дискусии по време на лекциите. С нея студентите могат се освободят от финален изпит в сесията.