BUTB100 Въведение в икономиката

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в бакалавърска програма „Туризъм“ на департамент „Администрация и управление”. Включва теми, запознаващи студентите с основните концепции, принципи и терминология на микроикономиката и макроикономиката. Акцентира се също върху практическата приложимост на придобитите знания и в частност – върху специфичните проблеми, характерни за развитието на българската икономика в условията на прехода към пазарно стопанство. Целта е студентите да получат необходимата подготовка за изучаване на другите икономически курсове в бакалавърската програма.

Студентите ще бъдат запознати с основните източници на икономическа и статистическа информация, както и с начините за работа с тях, включително – с публикациите на Евростат, Националния статистически институт, БНБ, Световната банка, Международния валутен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие и др. Ще бъдат посочени и релевантни уеб-сайтове в Интернет.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р
гл. ас. Екатерина Цветанова-Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи и концепции на микроикономическата и макроикономическата теория;

• източниците на литературни и статистически данни, необходими за осъществяването на икономически проучвания и анализи.

2) могат:

• свободно да боравят с фундаменталния концептуален и терминологичен арсенал на икономическата теория и да го прилагат активно в обучението си по другите икономически дисциплини, включени в учебната програма;.

• коректно да анализират състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на българската и световната икономики.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Пазари и разпределение на ресурсите. Търсене, приходи и поведение на потребителите
  2. Предлагане, производство и разходи. Бизнес организация, цели и поведение.
  3. Пазарни структури- съвършена и несвършена конкуренция
  4. Въведение в макроикономиката – възникване и цели на макроикономиката; макроикономическа политика; икономически кръгооборот.
  5. Брутен вътрешен продукт
  6. Икономически растеж, бизнес цикъл, инфлация, безработица

Литература по темите:

ОСНОВНА УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА

• Сотирова, Е. и Л. Йотова (2008). Принципи на микроикономиката. Издателство на НБУ, София.

• Ракарова, С. и Ст. Стефанов. (2012). Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, София.

• Ракарова, С. (2014). Пътеводител по микроикономика. Издателство на НБУ, София.

• Ракарова, С. и Ст. Стефанов. (2014). Пътеводител по макроикономика. Издателство на НБУ, София.

• Ракарова, С. (2015). Да разбираме икономиката. Издателство на НБУ, София.

ДОПЪЛНИТЕЛНА И ЧУЖДЕСТРАННА УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА

• Материали и линкове, предоставени в Мудъл

• Ракарова, С., (2012). „Индустриална икономика“. Нов български университет. София

• Попов, Т., и Седларски., Т. (2012). „Институционална икономика : Възможности и неизползван потенциал“. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

• Milgrom, P., Roberts, J., Economics, Organization and Management. Prentice-Hall 1992.Ménard, C. (2004). The Foundations of the New Institutional Economics, Edward Elgar

• Griffiths, A., Wall, Е.,eds. (2005). Economics for Business and Management. Pearson Education Limited

• Фишър, С., Дорнбуш, Р., Шмалензи, Р.(1997). Икономика : Основи на микро- и макроикономиката. София: Отворено общество

• Узунов, Ат. и колектив (2003). „Макроикономика”, ГорексПрес, София.

• Baumol, W., Alan Blinder: Economics: Principles and Policies, 11th edition, Cengage, 2010.

• Case, Karl E., Ray C. Fair, Sharon C Oster: “Principles of Microeconomics”, Pearson, 2008.

• Colander, David: Economics, McGraw-Hill, 2003.

• Mankiw, Gregory: “Principles of Microeconomics”, 5th edition, South-Western CENGAGE Learning, 2008.

• McConnel, Campbell, Stanley Brue, Sean Flynn: “Principles of Microeconomics”, 19th edition, McGraw-Hill.

• Samuelson, Paul, W. Nordhaus: Economics, 19th edition, McGraw-Hill, 2010.

• Sloman, John: Economics, Sixth edition, Pearson, 2003.