BAEB014 Туристически ресурси

Анотация:

Курсът е специфично насочен към създаване на познания за природната среда и туристически ресурси на България като атрактивна дестинация.

• За целта ще бъдат разгледани и дефинирани рекреационно-туристическите ресурси, природните рекреационни ресурси, биосферните територии и обектите на природното ни наследство.

• Студентите ще бъдат запознати с антропогенните туристически ресурси и социокултурни ефекти в туристическата дестинация, както и териториалната организация.

• Ще се анализира средата на функциониране и развитие на туризма и туристическата инфраструктура.

• Крайната цел е студентите да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и специализирани знания при осъществяването на туристически управленски дейности

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните понятия и дефиниции в управлението на туризма; структурата и процеса на стратегическо управление на туризма; системата на управление в туризма; субектите и обектите на управление;

• специфичните характеристики и структуроопределящите компоненти на туризма;

• природните туристически ресурси и екологични ефекти на туризма; рекреационно-туристическите ресурсите и природните рекреационни ресурси; биосферните територии и обектите на природното наследство;

• антропогенните туристически ресурси и социокултурните ефекти в туристическата дестинация; териториалната организация и опазването на антропогенните туристически ресурси;

• туристическата инфраструктура - основите на управлението на туризма;

• основните насоки на управлението на устойчивото развитие на туризма и стратегиите за устойчиво развитие

2) могат:

• да анализират структурата и процеса на стратегическото управление на туризма; системата на стратегическо управление на туризма; аспектите на управление; видовете и нивата на управление на туризма;

• да познават институционалните структури и субекти на управление на туризма; бизнес управлението на туризма;

• да познават правната рамка и нормативна база на туризма; принципите на държавно регулиране; Закона за туризма; функциите на държавните органи за управление на туризма; основните функции и дейности на Агенцията по туризъм;

• да анализират средата на функциониране и развитие на туризма и да познават методологията и необходимия инструментариум;

• да познават природните туристически ресурси и екологичните ефекти на туризма; антропогенните туристически ресурси и социокултурните ефекти;

• да познават факторите и условията на туризма; генетичните фактори; реализационните фактори;

• да познават природната среда и туристическите ресурси на българските курорти;

• да прилагат получените общотеоретични и специални знания при осъществяването на туристически управленски дейности.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в туризма и значението на туристическите ресурси. Терминологичнни уточнения. Основни понятия и дефиниции.
 2. Структура на управление в туризма - субекти и обекти на управление. Аспекти на управление, видове и нива на управление на туризма в България. Правна рамка и нормативна база на туризма. Закон за туризма и др. закони. Анализ на средата на функциониране и развитие на туризма. Туристическо райониране на България.
 3. Природни условия и природни фактори. Природни ресурси – релеф, климат, води, биогенни ресурси. Природно наследство - природни паметници, геологически и физиографически образувания, строго защитени природни обекти.
 4. Природоресурсен потенциал – национални и природни паркове, резервати, защитени местности и природни забележителности. Защитени територии и обекти на природното наследство. Списък на Юнеско.
 5. Природни туристически ресурси и екологични ефекти на туризма. Природоползване и природоопазване.
 6. Изследване и оценка на рекреационно-туристическите ресурси. Рационално усвяване и ефективно използване на ресурсния потенциал в туристическото обслужване - предтуристически етап, оценъчен етап, етап на пълноценно туристическо усвояване и използване.
 7. Антропогенни туристически ресурси. Същност. Движимо и недвижимо антропогенно наследство. Обхват на антропогенното наследство – минало и настояще.
 8. Културно-историческо наследство като ресурс за развитието на туризма - историко-археологически ресурси, архитектурни ресурси, етнографски ресурси, религиозни туристически ресурси, панаири, конференции и т.н. културни атракции, спортни прояви и пр.
 9. Антропогенни туристически ресурси и социокултурни ефекти в туристическата дестинация. ресурси. Териториална организация и опазване на антропогенните туристически ресурси. Същност и развитие на културния туризъм.
 10. Управление на устойчивото развитие на туризма в България. Основни насоки на управлението на устойчив туризъм.
 11. Стратегии за устойчиво развитие на туризма. Общи индикатори специфични индикатори.
 12. Тема: “Потенциал на туристическите ресурси в .................... район за устойчиво развитие на туризма в България”
 13. Тема: “Потенциал на туристическите ресурси в .................... район за устойчиво развитие на туризма в България”
 14. Тема: “Потенциал на туристическите ресурси в .................... район за устойчиво развитие на туризма в България”
 15. Тема: “Потенциал на туристическите ресурси в .................... район за устойчиво развитие на туризма в България”

Литература по темите:

Караилиева, М. "Ресурсен потенциал на туризма", изд. "Авангард Прима", 2018

Средства за оценяване:

1. Текущи оценки – 40 %, формирана на база 2 теста

2. Практически занятия – 50 % от текущата оценка

Забележка: Освобождаване от изпит с оценки 5 и 6 от тестовете

3. Устен изпит: 10 % само за желаещите да повишат текущата си оценка

4. Изпит и окончателно оформяне на оценката: 50 %.

Практика: 50 %