BAEB013 Въведение в туризма

Анотация:

Курсът "Въведение в туризма” е теоретико-приложна дисциплина с практическа насоченост, която има за цел да запознае студентите-бакалаври с основите на туристическата дейност. По-специално курсът акцентира внимание върху същността на туризма, неговото историческо развитие, ролята и значението му. Специално внимание е отделено на туристическото потребление, туристическото място, туристическите предприятия, туристическия продукт, дълготрайните активи в туризма и човешките ресурси. Дисциплината подготвя обучаваните за бъдещото развитие и управление на туризма като мениджъри във всяка една от туристическите дейности.

Практическата задача по курса изисква посещението на туристически обект и разработването на задание по следния план: 1. Обща характеристика на вида туризъм; 2. Обекти, в които се осъществява; 3. Целева аудитория; 4. Примери от международната практика; 5. Примери в българската практика

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• Основните туристически категории;

• Спецификата на туристическата дейност.

2) ще могат:

• Да дефинират и анализират туристическите понятия;

• Да усъвършенстват туристическите дейности.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Компютърни умения;

• Умения в анализирането на информация и разработването на практически разработки.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. СЪЩНОСТ НА ТУРИЗМА. Дефиниране на понятието. Същностна характеристика. Основни видове и форми на туризма
  2. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА. Предпоставки за появата и развитието на туризма. Основни етапи в развитието на туризма
  3. РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ТУРИЗМА. Икономическа роля и значение на туризма. Неикономически аспекти на ролята и значението на туризма
  4. ТУРИСТИЧЕСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ. Туристически потребности и мотиви. Индивидът като субект на туристическото потребление
  5. ТУРИСТИЧЕСКО МЯСТО - практическа задача. Особености на туристическото място. Типология на туристическите места. Готовност за посрещане и обслужване на туристи
  6. ТУРИСТИЧЕСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ - практическа задача. Характеристика на туристическото предприятие. Типология на туристическите предприятия. Роля и значение на туристическите предприятия
  7. ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ - практическа задача. Същност и характеристика на туристическия продукт. Видове и форми на туристически продукт. Съдържание и структура на туристическия продукт
  8. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ В ТУРИЗМА. Определение и особености на дълготрайните активи в туризма. Структура на дълготрайните активи. Проектиране, изграждане и експлоатация на дълготрайните активи
  9. ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ТУРИЗМА. Особености на човешките ресурси в туризма. Роля и значение на човешките ресурси в туристическата дейност
  10. ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ

Литература по темите:

1. Емилова И., Е. Великов, „Въведение в туризма”, НБУ, С., 2016

2. Михайлов, М., Стратегическо управление на туризма, Издателство НБУ, С., 2005;

3. Рибов, М. и кол., Основи на туризма, 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та част, УИ „Стопанство”, София, 2007-2011;

4. Тончев, Цв., М. Бъчваров, Основи на туризма, Тилия, С., 2006;

5. Нешков, М. и кол., Въведение в туризма, УИ „Икономически университет – Варна”, В., 2001;

6. Page, St., Tourism Management: Second Edition: Managing for Change, Butterworth-Heinemann; 2006]

7. Var, T., Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases 4E PB, Routledge; 4 edition, 2002

Средства за оценяване: