BAEB014 Туристически ресурси

Анотация:

ПАСПОРТ НА КУРС

НАИМЕНОВАНИЕ НА КУРСА

«ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ»

СИГНАТУРА ВАEВ 014

ЛЕКТОР

гл.ас. д-р Милена Караилиева ХОРАРИУМ 30 БРОЙ КРЕДИТИ 3

ПРОГРАМА „Туризъм”

ДЕПАРТАМЕНТ „Бизнес администрация”

ФАКУЛТЕТ БФ

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Курсът е специфично насочен към създаване на познания за природната среда и туристически ресурси на България като атрактивна дестинация.

• За целта ще бъдат разгледани и дефинирани рекреационно-туристическите ресурси, природните рекреационни ресурси, биосферните територии и обектите на природното ни наследство.

• Студентите ще бъдат запознати с антропогенните туристически ресурси и социокултурни ефекти в туристическата дестинация, както и териториалната организация.

• Ще се анализира средата на функциониране и развитие на туризма и туристическата инфраструктура.

• Крайната цел е студентите да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и специализирани знания при осъществяването на туристически управленски дейности

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните понятия и дефиниции в управлението на туризма; структурата и процеса на стратегическо управление на туризма; системата на управление в туризма; субектите и обектите на управление;

• специфичните характеристики и структуроопределящите компоненти на туризма;

• природните туристически ресурси и екологични ефекти на туризма; рекреационно-туристическите ресурсите и природните рекреационни ресурси; биосферните територии и обектите на природното наследство;

• антропогенните туристически ресурси и социокултурните ефекти в туристическата дестинация; териториалната организация и опазването на антропогенните туристически ресурси;

• туристическата инфраструктура - основите на управлението на туризма;

• основните насоки на управлението на устойчивото развитие на туризма и стратегиите за устойчиво развитие

2) могат:

• да анализират структурата и процеса на стратегическото управление на туризма; системата на стратегическо управление на туризма; аспектите на управление; видовете и нивата на управление на туризма;

• да познават институционалните структури и субекти на управление на туризма; бизнес управлението на туризма;

• да познават правната рамка и нормативна база на туризма; принципите на държавно регулиране; Закона за туризма; функциите на държавните органи за управление на туризма; основните функции и дейности на Агенцията по туризъм;

• да анализират средата на функциониране и развитие на туризма и да познават методологията и необходимия инструментариум;

• да познават природните туристически ресурси и екологичните ефекти на туризма; антропогенните туристически ресурси и социокултурните ефекти;

• да познават факторите и условията на туризма; генетичните фактори; реализационните фактори;

• да познават природната среда и туристическите ресурси на българските курорти;

• да прилагат получените общотеоретични и специални знания при осъществяването на туристически управленски дейности.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Лозанов, Е., Х. Тишков и Д. Терзийска «Туристически ресурси в България», изд. «Ciela Soft & Publishing» София, 2001

• Ракаджийска, Св., С. Маринов «Туристически пазар и реклама», изд. „Стено”, Варна, 2005

• Тончев, Цв., С. Милева, «Планиране и развитие на туризма», изд. „Тилия Букс”, София, 2006

• Тончев, Цв., М. Бъчваров, С. Милева и И. Николова «Основи на туризма», изд. «Тилиа Букс», София, 2007

Средства за оценяване:

1. Текущи оценки – 40 %, формирана на база 2 теста

2. Практически занятия – 50 % от текущата оценка

Забележка: Освобождаване от изпит с оценки 5 и 6 от тестовете

3. Устен изпит: 10 % само за желаещите да повишат текущата си оценка

4. Изпит и окончателно оформяне на оценката: 50 %.

Практика: 50 %

Финален изпит: 50 %

Система на оценяване:

Тест с отворени и затворени въпроси и казус или есе – 10 изречения

Максимален брои точки 100

50-60 т. – Среден 3

60-70 т. – Добьр 4

70-80 т. – Мн. Добьр 5

90-100 – Отличен 6