VIPB061 Рисуване на глава по натура

Анотация:

Дава основни познания и начални естетически възгледи в областа на Живописта, История на културата, Пластичната анатомия, Перспективата, Композицията, комбинаториката и др.

• Предоставя знания на базово ниво за работа с различни материали

• Запознава студентите и курсистите с автори и различни творчески възгледи през епохите. Анализира творби от праисторията до съвремието.

• Спомага за изграждане на естетика и самостоятелна преценка при работа

• Подготвя и допринася за ориентацията при представяне в следващи нива на обучение или кандидатстване с порт фолио

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

преп. Станимир Божилов  
доц. Ралица Мирчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти::

1) знаят:

• Как да гледат, създават, оценяват и класифицират естетически произведения свързани с тематиката на курса

• Да съпоставят и осмислят творческия процес, чрез изградена култура по темата

• За световноизвестните майстори в областта

• Ще имат информация за популярните живописни техники от далечното минало до съвремието ни

• Как да подбират различни материали за работа от многообразието на пазара, да ги използват тематично и жанрово

• Как да създават и презентират работите си в публичното пространство

2) могат:

• Да ползват порт фолиото от курса за кандидатстване или представяне пред други комисии

• Да работят по проект зададен от самите тях

• Да използват повече от една живописна техника

• Да ползват според нивото си принципите на композицията, анатомията и перспективата, като изграждащи пространството и човешката фигура независимо от темата и материала

• Да ползват линията, петното, цвета - стойности изграждащи или разпадащи всеки пространствен продукт

• Да съпоставят стилове, жанрове и майстори

• Да представят творческите си разработки в конкурентна среда с необходимата практическа и естетическа култура

• Да изработят свои допълнителни средства за визуализация/ CD, мултимедиен продукт, клип, филм, плакат и др. по желание/

• Да ползват основните похвати в рисуването и живописта

• Как да постигнат с вече познати средства авторска работа със своя концепция

• Как да презентират своя работа в публичното пространство

• Основни принципи при анатомията и пластиката на човешката и животинска фигура

• Основни принципи в перспективата, цветознанието, композицията, комбинаторика на формите в екстериорно и интериорно пространство


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

Интерес към тематиката на курса

• Завършен курс по рисуване или гимназия с насоченост в изкуствата – При възможност

• Успешно представяне през първата учебна година

• Представяне на работи изпълнени до момента

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване.

Професионални материали за рисуване с цвят и монохромно

Картон 50/70см.,100/140см. и др.

Листове за предварителни скици-35/50см.и кратните им размери

Платно е препоръчително-размери 50/70см.,100/140см. и др.

Черно-бял материал-въглен,молив,сух пастел и др.

Цветен материал –маслени бои,темпера,пастел/акварел-не!/

Хлебна гума, твърда/пластмасова гума, макетно ножче, щипки или скоч за прикрепване на листа върху подложкатаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бамес, Г., Анатомия на човека. Изд. Труд, 2000 г.

Баришников , И. В. Лямин , Основи на композицията. Изкуства и науки за изкуствата. Изд. Наука и изкуство, 1951г.

Джансън, Х, А. Джансън, История ня изкуството, Том 1- 4, Изд. Елементи, 2005 г.

Зайцев,А., Наука о цвете и живопись. Изд. Искусство,М., 1986 г.

Киплик, Д., Техника на живописта. Изд. Наука и изкуство, 1956 г.

Кирчев, Х., Атлас глава, Изд. Народна просвета, С, 1985 г.

Кларк, К., Цивилизацията. ( Civilization: Clark, K.), С,Български художник, 1977.

Кларк, К., Когато гледаме картини. С., Български художник, 1981.

Кларк, К., Голото тяло. С., Изд.Български художник, 1983.

Михаил Алпатов История на изкуството. Изкуства и науки за изкуствата. Том 1- 4., Изд. Български художник, 1977г.

Шаренков, А., Старинни трактати по технология и техника на живописта І, ІІ том., Изд. Български художник, 1988 г.

Райчев, Р., Структурна комбинаторика. ISBN 954-541-017-5, Изд. "Терзиев и синове" ,1995г.

Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи. М., 1980г.

Станев, А., Рисуването І и ІІ том С, 1992 г.

Чоканов, К., Пластична анатомия, ISBN: 954-02-0167-5, Изд. Наука и изкуство, 1994

Чуховски, П., Конструктивна перспектива,Рисунката, С., 1968 г.

Албуми-собственост на преподавателя

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 80% 50% 50%

ПОРТФОЛИО 10% 50% 50%

УСТЕН ИЗПИТ 10%