OOOK275 Език и писменост в Древен Египет

Анотация:

Курсът е посветен на изучаването на средноегипетски (класически древноегипетски език). Той проследява историята на египетската писменост - йероглифика, йератика и демотика, като акцентира на изучаването на египетските йероглифни знаци. Въведението в изучаването на египетските йероглифни знаци се съпровожда с примери от тяхната употреба като символи и дизайн в древноегипетското изкуство. Курсът въвежда в основите на египетската лексика и граматика.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.
доц. Теодор Леков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса ще познават:

Основните характеристики на древноегипетската писменост

Основни познания в областта на древноегипетската лексика и граматика
Предварителни изисквания:
Общи познания в областта на граматиката и лингвистиката.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Разчитане на египетската писменост.
 2. Видове писмености – йероглифика, йератика, демотика.
 3. Историческо развитие на египетския език.
 4. Едносъгласни знаци – египетската „азбука”.
 5. Четене на имена на владетели, царското име.
 6. Дву-съгласни знаци.
 7. Три-съгласни знаци.
 8. Родови детерминативи.
 9. Йероглифите като символи в изкуството.
 10. История на египетската филология.
 11. Работа с речници и граматики.
 12. Местоимения – суфикси, зависими, независими и др.
 13. Съществително, прилагателно име и числителни.
 14. Прости глаголни изречения и словоред.
 15. Основни характеристики на египетския глагол.

Литература по темите:

•Игнатов, С.С. Морфология на класическия Египет, София 2012.

•Коростовцев, М.А. Введение в египетскую филологию. Москва 1963.

•Петровский, Н.С. Египетский язык. Ленинград 1958.

•Петровский, Н.С. Сочетания слов в египетском языке. Москва 1978.

•Allen, James P. Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs. 2000.

•Černy Jaroslav, Groll, S.I.. A Late Egyptian Grammar. Rome 1974

•Davies, W. V. Egyptian Hieroglyphs. London1987.

•Depuydt, Leo. Fundamentals of Egyptian Grammar, Part 1: Elements.2000.

•Depuydt, Leo. Conjunction, Contiguity, Contingency. Oxford 1993.

•Edel Elmar. Altagyptische Grammatik. Roma 1955-1964.

•Erman, A. Neuagyptische Grammatik. Leippzig 1933.

•Englund, Gertrude. Middle Egyptian: An Introduction.1988.

•Faulkner, Raymond O. A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford 1969.

•Gardiner, Alan. Egyptian Grammar: Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs.Oxford 1957.

•Gunn, B. Studies in Egyptиan Syntax. Paris 1924.

•Hoch, James. Introduction to Middle Egyptian Grammar. 1996.

•Junge, Friderich. Late Egyptian Grammar. 2001.

•Loprieno, Antonio. Ancient Egyptian: A Linguistic Introduction. 1995.

•Malek, Jaromir. ABC of Egyptian Hieroglyphs. 1994.

•Ockinga, Boyo. A Concise Grammar of Middle Egyptian.1998.

•Polotski, H.J. Egyptian Tenses.Juraselem 1965.

•Schenkel, W. Einfuehrung in die altaegyptisce Sprashwissenschsft. Darmstadt 1990.

•Watterson, Barbara (1981) Introducing Egyptian Hieroglyphs. 1981

•Wilkinson, Richard H. (1992) Reading Egyptian Art: A Hieroglyphic Guide to Ancient Egyptian Painting and Sculpture.

Средства за оценяване:

Текущото оценяването се извършва на базата на курсова работа, разработвана през семестъра и на граматичен тест. Изпитът включва тестови задачи от областта на писмеността, лексиката и граматиката на средноегипетския език.