OOOK011 Реторика и говорна култура

Анотация:

Общообразователният курс "Реторика и говорна култура" е предназначен за студенти от всички програми и има за цел да даде основни знания по реторика, както и да развие практически умения за говорене пред публика. Специално внимание се отделя на ролята и личността на оратора, на подготовката му за публично представяне, съобразено с типа аудитория. Най-важният акцент е поставен върху средствата за убеждаване на големи групи хора. Влиянието върху изграждането на обществено мнение се разгледа в пряка връзка с разпознаването на опитите за манипулация на публиката.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Иван Касабов  д.н.
гл. ас. Владимир Игнатов  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основите на реториката;

• кои са основните проблеми на ораторската реч;

• реторическа аргументация

• основните тропи и фигури.

2) могат:

• да анализират образцови речи;

• да говорят пред публика.


Предварителни изисквания:

НямаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Аристотел, Реторика – бьлгарски превод на Ал. Ничев с Уводна студия.

2. Богданов, Б., Уводна студия кьм бьлгарския превод на Цицерон.

3. Реторика кьм Херений

4. Избрани речи на велики оратори

5. Касабов, Ив.,”Граматика на семантиката”, 2006, 236

Средства за оценяване:

Тестове – 40%

Практически изпит 40%

Реферат 20%