OOOK122 Древни цивилизации, езици и писмености

Анотация:

• Курсът има за задача да задълбочи познанията, общата култура и подготовката на студентите. Целта е възможно най-разбираемо да се представят едни от най-вълнуващите и възлови моменти в хилядолетната история на човечеството. Курсът запознава студентите с развитието на най-известните древни човешки цивилизации, с техните езици и първите писмени системи, зародили се в зората на цивилизационното израстване на човечеството.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Мария Китова-Василева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• кои са най-древните представители на човешките цивилизации;

• какви са характерните особености на техните езици и на създадените от тях писмени системи;

• кои са възловите моменти в историята на човечеството.

2) могат:

• да разсъждават по основните теми, включени в програмата на дисциплината;

• да осъзнаят ролята на езика и на писмеността за духовното израстване на човечеството;

• да открият мястото и приноса на България за развитието на европейската култура.


Предварителни изисквания:

Няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• БЕНВЕНИСТ, Е. (1993): Езикът и човекът. София: „Наука и изкуство”.

• БЕШЕВЛИЕВ, В. (1981): Първобългарите. Бит и култура. София: „Наука и изкуство”.

• БОЯДЖИЕВ, Ж. (1968): Езикът като обществено явление. София: „Наука и изкуство”.

• БОЯДЖИЕВ, Ж. (1981): Език и общество. София: „Наука и изкуство”.

• ДОБРЕВ, П. (1996): Българи, тюрки, славяни: физическите им образи в ранните средновековни паметници. София: ИК “Огледало”.

• ЙОНЧЕВ, В. (1977): Азбуката от Плиска, кирилицата и глаголицата. София: “Гогов”.

• КИТОВА, М. (20122): Език и писменост: произход и история. София: Изд. на Нов български университет.

• КИТОВА, М. (2012): «Любовта към словото». За изворите на науката за езика от Древността до края на Ренесанса. София: „Колибри”.

• КЮНСТЕР, М. (1987): Митология на Китай. София: “Български художник”.

• МИЛЕВ, Р. (2003): “Вулфила, Аларих І, Теодерих Велики – строители на Европа”. -Готите и старогерманското културно-историческо присъствие по българските земи. София: “Балканмедиа”: 9–14.

• ПОПКО, М. (1983): Митология на Хетска Анатолия. София: “Български художник”.

• РАЕВСКИ, ДМ. (1988): Митология на скитите. София: “Български художник”.

• РАШЕВ, Р. (1992): “За произхода на прабългарите”. -Studia protobulgarica mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Велико Търново, 1992: 23–33.

• СИДОРОВ, М. (1997): Блъгариянството. Религията на седемте. София: “Български писател”.

• УИЛКИНС, У. ДЖ. (1993): Митология на древна Индия. София: ИК “Клуб–90”. Изд. “Аргес”.

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

АНАЛИЗ 25 %

ПИСМЕНА ЗАДАЧА 25 % 50 %

ФИНАЛЕН ТЕСТ 50 %

УСТЕН ИЗПИТ 50 %