ADMB004 Гражданско общество и неправителствен сектор

Анотация:

Обект на изучаване са неправителствените организации, а предмет – участието на гражданите в управлението на държавните и местните дела чрез посредничеството на този вид организации. Целите на курса са да запознае студентите със същността на неправителствения сектор и с причините поради които той, мобилизирайки енергията на обществото и отделните обществени групи, се явява коректив на властта.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Юлияна Гълъбинова  д-р
гл. ас. Ваня Банкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• С какви ресурси разполагат НПО за своята дейност – в количествен и качествен аспект;

• Каква е ролята на неправителствените организации в периода на демократизиране и на присъединяване на България към Европейския съюз;

• Кои са най-важните международни НПО и какви са техните характерни особености (в организационен и функционален аспект).

2) могат:

• да определят и обосновават необходимостта от ефективно работещ неправителствен сектор;

• да анализират бъдещите предизвикателства и възможностите за устойчиво развитие на неправителствените организации в България.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Асоциация Аксес, Гражданският контрол в Република България, Отворено общество, София, 1999;

2. Божиков,П.,Николов,А.,Дакова,Е.,Милушева,Р.,и Наумова,Н. Третият сектор в България – статистически барометър , Фондация Еврика ’ и НСИ, 1997, София;

3. Българска медийна коалиция , Трети сектор,четвърта власт, 2001, София;

4. Гаврилова, Р., Еленков, И., Към историята на гражданския сектор е България,Фондация за развитие на гражданското общество, 1998, София;

5. Георгиева, Л., Гражданското участие в законодателния процес ,Фондация Обща кауза, 2001, София;

6. Дайнов, Е., Гарнизов, В.,Спасова, Г.,Занев, Св.,Палова, Д.,Сечков, Р.,Стоянова, М.,и Александров,Х., Властта и хората – конфликтите на българското общество ,Център за социални практики НБУ, 1997, София;

7. Дайнов, E., Гражданско общество и развитие – Участието на неправителствените организации в регионалното развитие в началото на новия век, Център за социални практики, 2001, София;

8. Димитров, Р., Гражданските организации – дефиниции и класификация ,Фондация Развитие на гражданско общество ’ в сътрудничество с Фондация Граждански институт 1998, София;

9. Жечева, М., Калоянчев, П.и Тодоров,Т., Икономически ефект от дейността на нестопанските организации в България през периода 1991-2001 г., Български център за нестопанско право, 2002, София

10. Кабакчиева, П., Образите на гражданския сектор.Рефлексии върху изследователската практика ,Фондация Развитие на гражданското общество, 1998, София,

11. Николов, Ст.Поглед в света на фондациите,Отворено общество, 1996, София;

12. Николов,Ст., Благотворящият сектор , Литера, 1999,София;

13. Сивков, Ц., Местните държавни органи и неправителствените организации ,СБФС, 1997, София;

14. Съюз на българските фондации и сдружения, Отношения между нестопанските организации и местната власт – правни модели и практики , 1997, София

15. Яновски,Р., Третият сектор в България: изводи от хрониката на развитието (1990-2000), Фондация Ресурсен център за НСО , 2002, София

Средства за оценяване:

• тестове и контролни работи– 40%;

• активност на студента по време на занятия – 10%;

• участие в дискусии – 30%;

• есета – 20%