SODB103 История на логопедията

Анотация:

Курсът има за цел да въведе студентите в историята на българската логопедична школа – теоретични и клинични модели за работа с комуникативни нарушения, основните понятия в логопедията, интердисциплинарният подход към развитието на науката и практиката.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р
 Славина Лозанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят:

Историята на българската логопедична теория и практика.

Развитието на логопедията съвместно с други области на научното познание – психология и невропсихология.

Методологията на българската логопедична практика.

Ще познават основната терминология на различни области от логопедията.

Студентите ще могат:

Да водят дискусии за проблеми, свързани с определена област от логопедичната теория и практика.

Да осмислят критично теории и клинични модели в областта на логопедията.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Аргирова В., Талев А. Игротерапия при заекването. Изд. Народна просвета, С., 1993.

2. Аргирова В., Талев А. Игротерапия. Лечение на заекването. Изд. Абагар, С., 2015.

3. Банова З., Иванова М. Методическо ръководство за коригиране на дислалия и дислексични и дисграфични прояви, обусловени от фонетико-фонематични нарушения на речта, изд. МНП, С., 1979.

4. Иванов В. Логопедия. Изд. Наука и изкуство, С., 1973.

5. Иванова М., Иванов К., Константинова М. Ролята на игрите при корекцията на заекването. Изд. На МНП, С., 1980.

6. Йосифова Р. „Движение и език“. Изд. Ромел, С., 2012.

7. Йосифова Р. Мълчанието: Представи и нагласи към невербалната комуникация при българи. Изд. Ромел, С., 2008.

8. Кандов К., Иванов В., Банова З., Пелтечене и заекване у децата. Изд. Народна просвета, С., 1962.

9. Кандов К., Иванов В., Говорни недостатъци у децата. Изд. Народна просвета, С., 1957.

10. Кацарска В. Методика за формиране на устната реч при деца със слухови нарушения. Благоевград, 2001.

11. Константинова М. Методика за изследване на познавателната, пространствено-ритмовата и речевата дейност при деца с речеви нарушения в логопедичните кабинети. С., 1983.

12. Коркинова П. Сравнителна специална педагогика. С., 2003.

13. Коркинова П., Кърпачева И. Формиране на устната и писмената реч у деца с общо речево недоразвитие. С., 1993.

14. Кърпачева И. Ролята на думата в корекцията на заекването. Изд. ЛЦ Ромел, С., 2004.

15. Кърпачева И., Коркинова П. Формиране на правилно произнасяне на звуковете и неговото влияние върху езиково-говорното развитие на детето. Стара Загора, 2009.

16. Кърпачева И., Леонидова А. Логопедическа работа при деца с алалиен синдром в кабинетни условия (Методическо ръководство). Изд. МНП, С., 1978.

17. Лалова В. Заекването. Какво знаете и не знаете за него? ЕТ „Валентина“., С., 2003.

18. Лалова В., Дучева Р., Спасова Н., Велинова С., Бурнаска С. Заекване: Практическо ръководство за терапия, С., 2008.

19. Леонидова А. Ограмотяване на децата със забавено речево развитие в условията на логопедичния кабинет, изд. МНП, С., 1982.

20. Мавлов Л. Алексии и агрфии. Изд. Ромел, С., 2005.

21. Манолева А. Как да развием уменията за общуване и комуникация при децата с аутизъм и сходни комуникативни умения. Изд. Ромел, С., 2014.

22. Милиев Д., Върбанова Р., Георгиева Д., Кацарска В. Логопедия. УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2001.

23. Овчарова П., Райчев Р. Афазии, апраксии, агнозии. Изд. Медицина и физкултура, С., 1980.

24. Писарева З., Тодорова И. 25 години Логопедично училище в София, в: Проблеми на логопедията, сб. под ред. на В. Иванов, кн. 2, изд. На МНП, С., 1980.

25. Писарева З., Тодорова И. Логопедична работа при деца с нарушения в периферния говорен апарат (Методическо писмо). Изд. МНП, С., 1977.

26. Писарева З., Тодорова И. Методическо ръководство за коригиране на речта на децата с ринолалия. Изд. МНП, С., 1979.

27. Писарева З., Тодорова И., Коркинова П. Методическо ръководство за коригиране на нарушенията на четенето и писането у учениците в начален курс, изд. МНП, С., 1981.

28. Райчев Р., Райчева М., Рашева М., Матанова В., Стоянова К., Райчев И. Невропсихология. Детска невропсихология. Том 2. Изд. Артик-2001, С., 2012.

29. Сикорский И. А. О заикании. Санкт-Петербург, 1889.

30. Симонска М. Специфични особености на ранното заекване. УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2011.

31. Тодорова Е. Артикулационни нарушения. Изд. на НБУ, С., 2009, 2015.

32. Тодорова Е. Дислексия. Специфични нарушения на способността за учене. Изд. На НБУ, 2009, 2011, 2016.

33. Тодорова Е. Специфични артикулационни нарушения през детството. Изд. на НБУ, С., 2013.

34. Тонев П. Заекване. Същност, диагностика, терапии. Изд. Абагар, С., 2006.

35. Ценова Ц. Логопедия. Говорна терапия. Изд. ДиМакс, С., 2013.

36. Ценова Ц. Логоритмична терапия. Изд. ДиМакс, С., 2014.

37. Ценова Ц. Основи на логопедията. УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2012.

38. Ценова Ц. Терапия на артикулационните нарушения. Изд. Веда-Словена, С., 2001.

39. Щерева К. Фонологичното осъзнаване на децата (превенция на дислексия). Изд. ГлоссаТерапи, С., 2012.

40. Якимова (Йосифова) Р. Нарушения на писмената реч, Част 1, Практическо ръководство за корекция. Изд. Ромел, С., 2004.

41. Якимова (Йосифова) Р. Нарушения на четенето, Част 2, Практическо ръководство за корекция. Изд. Ромел, С., 2004.

Интернет страници

1. Логопедичен център – гр. София, www.logoped.bg

2. Логопедичен център – гр. Варна, www.logoped-varna.com

3. Основно логопедично училище, с. Тотлебен, www.bg.wikipedia.org

4. Карин дом, гр. Варна, www.karindom.org

5. Логопедичен център „Ромел“, logoped-romel.com

6. Терапевтичен и обучителен център Пумпелина, pumpelina.eu

7. Логопедия.БГ, http://www.logopedia.bg

Средства за оценяване:

1. Тест

2. Курсов проект

3. Презентация