SODB102 Интеграция на деца със специални образователни потребности

Анотация:

Курсът има за цел да подготви студентите за тяхната бъдеща професия, която е свързана с проблемите на интегриране на деца със специални образователни потребности. Запознава с методите на интегриране и подходи в зависимост от етиологичния фактор на проблемите у детето - нарушение в развитието, различна етническа принадлежност, билингвизъм и др. Предвиждат се дискусии, практически занимания и обсъждания на случаи.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р
доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Философията на процеса на интегриране и различните методи на провеждане на интегрирането както у нас така и в световната практика. Етапите на интегриране и взаимозависимостите между процесите на интегриране и терапия.

2) могат:

• Да оценяват нуждите на клиента от интегриране .

• Да разработват индивидуални адаптирани програми за интегриране в различните нозологични реалности.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Боянова,В., М.Станкова, Ек.Тодорова, Цв.Каменски, М.Димитрова.( 2011) Интеграция на деца с комуникативни нарушения, изд. Славина, ISBN 978-954-2980-02-6

• Боянова,В., М.Станкова.( 2010) Хиперактивност и дефицит на вниманието, изд.ФСК, София.

• Волкова, Л.С./1989/. Логопедия. М., Просвещение.

• Добрев, Зл., В.Боянова, Д.Георгиева, /1993/. Проблеми на дефектологичната диагностика. Благоевград, Интелект

• Йосифова, Р. (2009). Значение на зрително-моторните дефицити за овладяване на писмената реч. Сп. Практическа педиатрия, 2009, № 8.(стр. 5-7)

• Кремер, Ж-М. (2010). Нарушения на речта. Изд. ЛЦР, София.

• Крайг, Г. Психология развития, Физическое и когнитивное развитие в среднем детстве, 458-498. СП, Питер, 2001

• Матанова, В. (2003). Психология на аномалното развитие. София, НЕМЕЗИДА, 2003.

• Справочник за диагностичните критерии на ДСН-IV-ТР, София, 2009

• Ценова Цв. Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения, 2009.

Средства за оценяване:

тест

самостоятелна работа