OOOK038 Психология

Анотация:

• Науката Психология се занимава с едни от най-завладяващите въпроси, които винаги са вълнували хората. Каква е природата на човека, какво е влиянието на наследствеността и на външната среда при формиране на личността на човека? Какво представлява интелигентността, как овладяваме езика и какви са основните параметри на мисловните процеси? През какви етапи на развитие преминава човекът от раждането си до смъртта? От какви фактори зависи общуването между хората – защо понякога проявяваме агресия, а друг път сме готови да помогнем? Как можем успешно да обясняваме разнообразните форми на поведение на човека и дори нещо повече, да предвиждаме как той би постъпил в една или друга ситуация?

• Целта на курса е да въведе студентите в полето на дисциплината психология; да представи някои от основните достижения и изследователски подходи в търсенето на отговори на тези въпроси. Студентите ще се запознаят с някои утвърдени вече теории както и с редица, още не намерили достатъчно обоснован отговор, проблеми.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

доц. Елена Паспаланова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните изследователски парадигми в психологията.

• С какво се занимават различните клонове на психологическата наука, основните въпроси, които са предмет на изследване в тях както и някои от утвърдените теории за обяснение на човешкото поведение.

2) могат:

• Да четат с разбиране не тясно специализирана психологическа литература.

• Критично да преценяват популярна психологическа литература.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литература:

Пирьова, Б. (2000). Биологична психология. София: “Веда словена” - ЖГ

Симон, Кенрик (2001). Психология. София: Планета 3.

Hassett, J., White, K.M. (1989). Psychology in perspective. N.Y.: Harper & Row publishers

Средства за оценяване:

Тестовете се попълват единствено присъствено.