OOOK245 Право и култура

Анотация:

Сферата на културата е благодатна за формирането, развитието и консолидирането на гражданското общество. Курсът „Право и култура” има за задача да запознае студентите с най-общите въпроси по повод дейността на културните организации, с административноправните аспекти на регулиране на меценатството, авторските и сродните на авторските права, издателската дейност, медийните услуги, филмовата индустрия, читалищната дейност, библиотечното дело, музейното дело, както и с обществените отношения по повод съхраняването на културно-историческото наследство.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

проф. Райна Николова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• международното и национално законодателство в областта на културата;

• системата от контролни органи в областта на културата.

2) могат:

• да оценяват критично държавната политика в областта на културата;

• да решават правни казуси по повод на административни нарушения в областта на културата.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Историко-правен анализ на българското законодателство в областта на културата.
 2. Културата като правно понятие.
 3. Правни източници на културната дейност.
 4. Правен режим на културните организации.
 5. Меценатството - правна същност.
 6. Авторски и сродни на авторските права.
 7. Организации за колективно управление на права.
 8. Издателска дейност.
 9. Медийни услуги.
 10. Филмова индустрия.
 11. Читалищна дейност.
 12. Обществени библиотеки.
 13. Опазване на културното наследство.
 14. Музейно дело.
 15. Национален архивен фонд.

Литература по темите:

Божиков, В., Н. Янков. Културно-исторически ценности – правни аспекти. С., 1998 г., Издателска къща „Сфера”.

Ван Дайк, П.; Ван Хууф, Г. Й. Х. Европейската конвенция за правата на човека – теория и практика. Издание на фондация Български адвокати за правата на човека. София, 2000 г.

Велчев, Б., Е. Методиева, Е. Розалинова, И. Прокопов. Правна уредба на културното наследство в България и ЕС – сравнителен анализ. С., 2006 г. Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право”.

Държавна сигурност и културно-историческото наследство (1970 – 1989) – документален сборник. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. С., 2014 г.

Знеполски, И., Е. Марков, Н. Огнянова. Културна политика и законодателство: Правила за гражданско участие в законодателния процес. София, 2003 г.

Кабаков, И. Мениджмънт и правна инфраструктура на културата: Практики и процеси в България от края на XX и началото на XXI век. София, 2004 г.

Медиите в България: 25 години по-късно (Национална научнопрактическа конференция). Колектив, състав. Николова, Р. С.: НБУ, 2015 г.

Методиева, Е., Г. Китов. Правна уредба на археологическото наследство – сравнителен анализ. С., 2007 г. Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право”.

Милчев, А. Спонсорство и дарение. – сп. “Собственост и право”, брой № 8, 1999 г.

Николова, Р. Управление на културата. – В: Административно право. Специална част. С. 2015 г., „Сиби”.

Николова, Р. Медийно аудио- и аудиовизуално право. С.: НБУ, 2015 г.

Николова, Р. Медиите в България - право и етика. С.: НБУ, 2015 г. http://ebox.nbu.bg/law_ethic_media/

Трильовска, Н., С. Трильовска, Т. Велкова. Проблеми, свързани с опазването на обектите на историческото, културното и нематериално наследство в България и Европа. Юридическо списание на НБУ, 2012 г., бр. № 3, с. 66 – 149.

Христов, И. Филмово право. – В: Медийно право – речник на основните понятия. София, 2005 г.

Средства за оценяване:

Оценката се формира от тест по теоретичната подготовка, решаването на казус и участие в дискусии.