GENB042 Отношения между хората

Анотация:

Курсът въвежда студените в необятното поле на човешките отношения като ги подготвя да мислят и действат информирано в социални ситуации с други хора. Курсът адресира както типични явления и процеси от всекидневнито и деловия живот – отношения в двойка, в семейство, в малка група, в организация и пр. – така и феномени, които се открояват като необичайни и смущаващи спрямо установените норми и конвенции и изискват обяснение. Такива явления са грубиянството, проституцията, кризата на публичните авторитети, екзотичните малцинства и пр. Курсът изследва тези явления през призмата на човешките отношения, отчитайки двойнствения идентитет на хората като природни и делови същества и произтичащите от него дилеми и конфликти.

Курсът проследява как с развитието на цивилизацията се разширява полето на избор и авторство по отношение на собствената идентичност и се очертават ограниченията на този избор, зададени от биологичната ни природа. В тази връзка се маркират основни етапи в индивидуалното развитие, разбирано като нарастващ капацитет за себепораждане и социално включване. Изследва се процесът на идентификация чрез взаимодействие със значими обекти от средата (родители, учители, авторитети) и се очертават типични провали в тези формиращи отношения и техните блокиращи ефекти за процеса на развитие.

За целите на разбирането на посочените явления курсът предлага обяснителни теории с универсална валидност и същевременно контекстуализира това знание, като го обвързва с развитията в България в периода на социална и културна промяна. В този контекст се повдигат ред въпроси, свързани със състоянието и перспективите на българските семейства, общности и организации.

Търсейки отговори, курсът изучава различните форми на злоупотреба със социална власт (поддържане на зависимост, изключване, стигматизация, деоторизация и други прояви на социално насилие) и механизмите, чрез които тези злоупореби се прикриват и увековечават като културна норма. Специално внимание се отделя на промиването на мозъци като средство за манипулиране и контрол. Целта на куса е да подготви студентите да се ориентират в света на човешките отношения като разпознават и демистифицират порочните и насилнически практики. Надеждата е, че това знание ще ги овласти да се ангажират с етични каузи и да изграждат общности, зачитащи различията между хората и насърчаващи тяхното развитие.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти знаят за:

- биологичните начала на отношенията

- ранните отношения

- отклоненията в развитието на ранните отношения

- насилието в отношенията

- отношенията в групи и организации

- интервенциите в отношенията,

Успешно завършилите курса студенти могат по-добре:

- да бъдат рефлективни

- да мислят под напрежение

- да разпознават и изразяват чувства

- да тълкуват смисъла в поведението.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бион, У. (2001) Опит в групи, Фондация “Невронауки и поведение”, София

Клайн, М. (2005) Любов, завист, благодарност - избрани статии, ЛИК, София

Уиникът, Д. (2001) Детето, семейството, външният свят, Лик, София

Уиникът, Д. (2008) От педиатрия към психоанализа, Център за психосоциална подкрепа, София

Уиникът, Д. (1999) Игра и реалност, ЛИК, София

Panksepp J. (1998). Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions (Series in Affective Science). Oxford University Press, New York, New York.

Bowlby J (1969). Attachment. Attachment and Loss. Vol. I. London: Hogarth. (page numbers refer to Pelican edition 1971)

Bowlby J (1999) [1982]. Attachment. Attachment and Loss Vol. I (2nd ed.). New York: Basic Books. ISBN 0465005438 (pbk). OCLC 11442968. LCCN 00-266879; NLM 8412414.

Bowlby J (1979). The Making and Breaking of Affectional Bonds. London: Tavistock Publications. ISBN 978-0-422-76860-3.

Bowlby J (1988). A Secure Base: Clinical Applications of Attachment Theory. London: Routledge. ISBN 0415006406 (pbk).

Klein, Melanie. (1957). Envy and Gratitude. A Study of Unconscious Sources., New York: Basic Books, Inc.

Klein, M. (1984).Love, Guilt and Reparation and Other Works 1921-1945 (The Writings of Melanie Klein, Vol 1) Free Press

Bion, W. R. (1959). Attacks on linking, International Journal of Psycho-Analysis, vol.40: . Reprinted in Second Thoughts (1967).

Bion, W. R. (1961). Experiences in Groups, London: Tavistock.

Bion, W. R. (1962a). A theory of thinking, International Journal of Psycho-Analysis, vol.43: . Reprinted in Second Thoughts (1967).

Bion, W. R. (1962b). Learning from Experience London: William Heinemann. [Reprinted London: Karnac Books,]. Reprinted in Seven Servants (1977e).

Bion, W. R. (1963). Elements of Psycho-Analysis, London: William Heinemann. [Reprinted London: Karnac Books]. Reprinted in Seven Servants (1977e).

Bion, W. R. (1965). Transformations. London: William Heinemann [Reprinted London: Karnac Books 1984]. Reprinted in Seven Servants (1977e).

Bion, W. R. (1966). Catastrophic change, Bulletin of The British Psychoanalytical Society, 1966, N°5.

D. W. Winnicott, Collected Papers: Through Paediatrics to Psychoanalysis (London: Tavistock, 1958)

D. W. Winnicott, The Family and Individual Development (London: Tavistock, 1965)

D. W. Winnicott, Maturational Processes and the Facilitating Environment: Studies in the Theory of Emotional Development (London: Hogarth Press, 1965)

D. W. Winnicott, Playing and Reality (London: Tavistock, 1971)

Stapley, L. (2011) Individuals, Groups and Organizations Beneath the Surface: An Introduction

Stapley, L (2009)The Personality of the Organization: A Psycho-dynamic Explanation of Culture and Change

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ