CSCB036 Дискретна математика

Анотация:

Курсът цели запознаване на студентите с основите на понятия в преброителната комбинаторика и теория на графите. Курсът е разделен условно на две части. В първата се въвеждат някои важни числа, получаващи се като резултати на основни преброителни задачи: биномни коефициенти,числа на Фибоначи, Каталан, Бел, както и числа на Стирлинг от първи втори род. Излага се теорията на линейните рекурентни редици над числово поле. Във втората част на курса се въвеждат основните понятия от теория на графите и се разглеждат някои важни теми от екстремална теория на графите.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

проф. Иван Ланджев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните понятия в преброителната комбинаторика

основните комбинаторни тъждества

основните понятия в теория на графите

да решават линейни рекурентни уравнения

да пресмятат стойностите на на класически числа нот преброителната

по-важните резултати в екстремална теория на графите: теореми на Ойлер,Туран, Рамзи, Дирак, Оре

2) могат:

да решават широк клас задачи за преброяване

да решават задачи от екстремална теория на графите


Предварителни изисквания:
Студентите да имат следните знания и/или умения:

базови математически знания в рамките на гимназиален училищен курс

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

M. Холл, мл., Комбинаторика, Мир, Москва, 1970.

J. van Lint, R. Wilson, A Course in combinatorics, Cambridge Univ. Press, 1993.

V. Bryant, Aspects of Combinatorics, Cambridge Univ. Press, 1994.

Средства за оценяване:

Оценката се формира от два теста по време на семестъра и финален тест по време на сесията. Възможно е освобождаване от финалния тест.