OOOK048 Идеи и практики в психоанализата

Анотация:

Едносеместериален курс, предлагащ въведение в основните теми, идеи и направления в съвременната психоанализа. Цели да запознае студентите с основни психоаналитични възгледи върху функционирането на психиката, теории за психичното развитие, мотивацията, общуването и поведението.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Светлозар Василев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите знаят:

Основни психоаналитични понятия, теоретични перспективи и възгледи върху

човека и неговата психика.

могат:

да разграничат психоанализата от други терапевтични и изследователски методи; способни са на рефлексия върху несъзнаваните феномени.
Предварителни изисквания:
Курсът е уводен и отворен за посещение към всички специалности!

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Орлин Тодоров "Психоанализата:фрагменти от едно въведение", София,ЛИК, 2006.

(съст.) Съвремената психоанализа (София, 2004)

Фройд, З.,

Съвети кьм лекаря (София,1997) ( Трудове върху техниката и др.)

Катарзис (София,1997) (Дора, Човекът Пльх, Шребер)

Детската душа (София,1994) ( Ханс, Човекът Вълк, Три студии...)

Изкуството на психоанализата (София,1994) ( Очерк по п-а, Анализата крайна и безкрайна)

Психоалогия на религията (София,1994) (Тотем и табу, Моисей)

Аз и То (София,1997) ( Отвъд..., Аз и то, Несъзнаваното и др.)

Тайната на живота, (4. 2. Фройд,

Психология на сексуалността.,(София 1991)

Въведение в психоанализата, Наука и изкуство, 1991.

Отвъд принципа на удоволствието, Наука и изкуство, 1992.

Естетика, изкуство, литература, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С. 1991

Тотем и табу, Критика и хуманизъм, С. 1991

Книги и монографии

Абрам,Н., Торок,М., Кора и Ядро (София 2000) гл.2,3,4

Бренър,Ч., Увод в психоанализата (София,1996)

Фройд, Ана; Егото и защитимте мехаиизми (София, 2000)

Кейсмънт П. ,Да се Учим от Пациента (София, 1999) гл. 1,5,6,9,20

Клайн, М., Любов, Завист, Благодарност (София,2002) гл. 1,

Уиникът,Д. Игра и реалност (София,1999) гл. 1,3,9

Енциклопедии и речници

Бонгар и Бютлър, Пълен наръчник по психотерапия (София, 2002)

Рудинеско и Плон, Речник на психоанализата (София, 2001)

Hinshelwood,R., A Dictionary of Kleinian Thought (London, 1989)

Laplanche,J& Pontalis,J-P. The Language of Psychoanalysis (London, 1968)

Средства за оценяване:

3 резюмета на статии или резюме и реферат.