OOOK165 Викингите, океанът и светът

Анотация:

След края на античността традиционните културни центрове в Европа се изместват към някогашните периферни на средиземноморската цивилизация зони, а благоприятните климатични условия, започващи с началото на 8 в. предпоставят началото на усвояване на необитаеми до този период зони. В следствие на интензивни проучвания традиционното възприемане на тази епоха като „Тъмни векове“ е подложено на преразглеждане и оценено като преоткриването на един нов свят, който ще заема все по-важно място във формирането на европейската култура. Ролята на народите на Северозападна Европа в изграждането на нови общности се илюстрира с амбициозните действия по създаването на търговски пътища, културни центрове и алтернативни хабитати. Носителите на тази млада и енергична култура, определяни и самоопределящи се като “викинги” са иноватори, които оставят дълбока следа в европейското и глобалното съзнание. Влиянието и отзвука на събитията от т. нар. “викингска епоха” са сравними с най-значимите културни феномени не само от епохата на средните векове, но също и от модерността и съвремието. Колонизацията на Северния Атлантик е сред най-впечатляващите и изпълнени с героика събития, които вдъхновяват поколения историци, творци и общественици. Изучаването на явленията на викингската епоха е сериозен принос към познаването на общата европейска култура. Курсът е подходящ за широк кръг от студенти от историческите дисциплини и други области на хуманитаристиката, политическите науки, изкуствознанието, немски и англо-саксонски езици, литература и култура. В рамките на 30 часа студентите ще се запознаят с най-важните и забележителни феномени на нордическата култура, достиженията и в търсенето на нови светове, нейните материални и духовни проявления.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Боян Думанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Основите на формирането на културата на Северозападна Европа в епохата на Средните векове и народите, поставили началото на колонизацията на Северния Атлантик; въздействието на нордическите характеристики върху съвременната европейска и американска култура, и изграждането на идентичности.

2) могат: Да участват адекватно в дискусии, посветени на древната и модерна северно-атлантическа култура; да организират експериментални уъркшопи и мултимедийни сесии; да определят и интерпретират материалните и духовните паметници на нордическото културно наследство.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Северозападна Европа. Физикогеографски и климатични особености. Микрорегиони, специални хабитати и необитаеми зони. Значение на климата във формирането на специфични черти на народностния и националния характер. Aurora Borealis и бореална меланхолия.
 2. Характеристика на нордическите езици. Формиране на древногерманската езикова общност. Арийската теория. Език и раса. Староисландският език като възможност за възстановяване на най-ранните езикови пластове. Рунология.
 3. Старогерманска и скандинавска митология. Характеристика на староисландските саги. Стара и Нова Еда. Скалдическа поезия. Старогерманска космогония.
 4. Варварска Европа преди Средните векове. Германи, келти, балти, сармати. Селишни модели и археологически ландшафти. Занаяти, търговия и изкуство. Военна култура. Религиозни системи.
 5. Викингската епоха и корабостроителството. Предпоставаки от политически, икономически и физико-географски характер за начало на викингската епоха. Хронология и периодизация. Териториален обхват.
 6. Воини, крале и търговци - викингите в Норвегия. Общество и култура. Икономика, търговски връзки и военни походи.
 7. Последната Туле. Колонизация на Исландия и Гренландия. Викингски селища в Исландия и Гренландия – особености на модела. Общество и култура в Исландия до средата на 12 в. Поселения в Гренландия и контакти с местното население. Причини за изоставянето на острова.
 8. Винланд. Викингските плавания до Америка и опити за колонизация. Исторически и археологически свидетелства. Реконструкция на кораби и експериментална археология. Експериментални плавания през 20 в.
 9. Датските викинги между Йомсборг и Йорк. Първите градове на викингската епоха. Към изграждането на Островна империя.
 10. Варяги или готи? Шведите и викингският път на Изток. Култура на граничните зони. Сконе и отношенията с Дания и северните територии. Предпоставки за походите към Константинопол и Каспийско море. Варяги във Византия и България.
 11. Британия след крал Артур. Англо-саксонската колонизация на Британските острови. Първи миграции на германите на Британските острови. Англо-саксонските кралства до средата на 9 в. – общество, култура и идентичности. Проблемът с келтската общност.
 12. Викингите на Британските острови. Първи контакти и рейдове. Формиране на Данелаг и държавите в Шотландия, Ирландия, Оркнейските и Фарьорските острови.
 13. Викингско изкуство. Корени и външни влияния. Стилове, периодизация и развитие. Влияние на “викингския стил” в изкуството на народите от Западна и Източна Европа.
 14. Средновековни държави – наследници на викингите. Нормански кралства във Франция и Сицилия.
 15. Значение на „викингския мит“ във формирането на националната идентичност на скандинавските народи. “Викингска култура” и нейните проявления в съвременността. Формиране на националната идентичност на скандинавските народи – за и против припознаването на викингските корени. Преоценки на ролята на викингите в изграждането на културното наследство на скандинавските общности. Викингската визия в модерните и съвременните литература, изобразително изкуство, кино и музика.

Литература по темите:

Almgren, B. 1966. The Vikings. London.

Bates, D. 2001. William the Conqueror. Stroud.

Boyer, R. 2001. Die Piraten des Nordens. Leben und Sterben als Wikinger. Stuttgart.

Brink S., Price N., 2008. The Viking World. London.

Brown, R. A. 2000. Die Normannen. Dusseldorf.

Byock, J. 1988. Medieval Iceland. Society, Sagas and Power. Berkeley.

Crumlin-Pedersen O., 1997 Viking-Age Ships and Shipbuiling in Hedeby/Haithabu and Schleswig. Schleswig & Roskilde.

Cunliffe B. 2008. Europe between the oceans. Themes and variations: 9000 BC-AD 1000. New Haven, London.

Fitzhugh, W., Ward E. I. 2000. Vikings, The North Atlantic Saga. Washington & London.

Graham-Campbell, J. 1994. Cultural Atlas of the Viking World. London.

Hadley, D. M. 2006. The Vikings in England: settlement, society and culture. Manchester.

Hadley D. M., Ten Harkel L. 2013. Everyday Life in Viking Towns: Social Approaches to Viking Age Towns in Ireland and England, c. 850-1000. Oxford.

Ingstad, H. 1995. The Norse Discovery of America. Oslo.

Kuhn, H. 1971. Das alte Island. Dusseldorf.

Lindh, K. 2002. Wikinger. Die Entdecker Americas. Munchen.

Magnusson, M. 1973. Viking Expansion Westwards. London.

Magnusson, M. 1976. Hammer of the North. London.

Page, R. I. 1995. Runes and Runic inscriptions. Woodbridge.

Price N. 2002. The Viking Way: Religion and War in Late Iron Age Scandinavia. Uppsala.

Richter, M. 2002. Irland im Mittelalter. Munchen.

Sawyer, P.H. 1997. The Oxford Illustrated History of Vikings. Oxford.

Sawyer, P.H. 2001. Die Wikinger. Geschichte und Kultur eines Seefahrervolkes. Stuttgart.

Schier, K. 1971. Sagaliteratur. Stuttgart.

Simek, R. 1990. Altnordische Kosmographie. Wien.

Simek, R. 1995. Lexicon der germanischen Mythologie.

Simek, R. 1997. Die Wikinger.

Simek, R., H. Palsson 1987. Lexicon der altnordiscen Literatur. Stuttgart.

Smith A. G. 1999. Viking Designs. New York.

Stenton, F. M. 1971. Anglo-Saxon England. Oxford.

Wilson, D.M. 1980. Kulturen im Norden. Die Welt der Germanen, Kelten und Slawen. Munchen.

Wilson, D.M., O. Klindt-Jensen 1966. Viking Art. London.

Winroth A. 2011. The Conversion of Scandinavia: Vikings, Merchants and Missionaries in the Remaking of Northern Europe. New Haven.

Wolf, K. 2004. Daily life oft he Vikings. Westport.

Средства за оценяване:

тест

практическа задача