OOOK137 Шедьоври на християнското изкуство

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с най-важните паметници на християнското изкуство, да даде възможност на студентите да открият или преоткрият големите шедьоври на изкуството (живопис и скулптура). Изборът на паметници е продиктуван, от художествените качества на творбите, но и от мястото им в историята на българската и световната история на изкуството.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Най-важните паметници на Християнското изкуство в Европа и Близкия изток.

Разбират връзката на мисленето и духа на епохата със стила и символиката на изкуството.

2) могат:

Да анализират, социализират спомагат за съхраняване на християнското художествено наследство.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в проблематиката на курса. Основи на иконографския подход
 2. Манастирът в православният свят.
 3. Изкуството на коптите и етиопците
 4. Столиците на християнството – Йерусалим
 5. Кападокия
 6. Света Гора Атонска
 7. Мозайките в Равена и Венеция
 8. Кръстопътят Сицилия
 9. Столиците на християнството – Константинопол
 10. Столиците на християнството - Рим
 11. Готическите катедрали
 12. Шедьоврите на България
 13. Шедьоврите на Балканите
 14. Шедьоврите на християнското изкуство

Литература по темите:

• Богданов, Иван 1971: Български твърдини. Книжовни огнища. Крепости и манастири в София и Софийско. София, Народна просвета.

• Божилов, Иван, Николай Тулешков, Любен Прашков 1997: Български манастири. София, Хр. Ботев.

• Браун, Питър 2000: Култът към светците. Възход и функции в латинското християнство. Превод от английски д-р Оксана Минаева. София, „Агата А”.

• Бърк, П. Ренесансът

• Бротън. Дж. Ренесансът

• Василиев, Асен 1971: Софийската „Света гора”. – Сп. Славяни, бр.5.

• Василиев, Асен 1987: Български светци в изобразителното изкуство. София.

• Василиев, Асен 1939 (1940): Черковното строителство в София до Освобождението. – В: Юбилеен сборник на софийското българско благотворително образователно дружество „Ив. Денкоглу”, 1898-1939. С., 60-74.

• Василиев, Асен 1944: Черепишкият манастир „Успение Пресветой Богородици”. С.

• Василиев, Асен 1949: Църкви и манастири в Западна България. – Годишник на Народния музей, 4.

• Дилевски, Н. 1940: Три изображения на български светци в един софийски манастир. – Сп. Родина, кн.2.

• Димитров, Владимир 2010: Възрожденските стенописи в манастира "Св. Йоан Рилски" край село Курило, Софийско. - В: Сердика-Средец-София. Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи. Т. 5, С., 2010, 103-107, ил. 344-345.

• Джонсът, П. Ренесансън

• Динева, Валентина 2007: Софийската Мала света гора, София, Медиатама.

• Изкуството на Италианския ренесанс. С., 2009.

• Каменова, Дора 1966: Стенописите от Сеславската църква. – Известия на института за изобразително изкуство.

• Каменова, Дора Старите стенописи в църквата край с. Искрец, Софийско. – Известия на института за изобразително изкуство, С, 1966.

• Каменова, Дора Сеславският манастир. С, 1977.

• Каменова, дора Стенописите в Искрецикят манастир, С., 1984.

• Мавродинов, Н. Църкви и манастири в София и Софийско. – Сп. Сердика, кн.1, 1939.

• Мавродинов, Н. Старинни паметници. – Сп. Сердика, кн. 14, 1951.

• Пандурски, В. 1975: Куриловски манастир. София.

• Пандурски, В. 1969: Стенописите в Илиенския манастир край София. – Известия на института за изобразително изкуство, т. 13, София.

• Пандурски, В. 1981: Елешнишкият манастир. С.

• Шедьоври на световните музеи. С.,Абагар холдинг, 1995.

• Bakalova, E. G. Passarelli, Sr. Petkovic, A. Vasilu, T. Velmans, P. Vocotopoulos. Il Viaggio dell Icona. Delle origini alla caduta di Бisanzio. A cura di Tania Velmans, Jaca Book, Milano, 2002

Средства за оценяване:

Резюме на текст;

Реферат;

Есе;

Презентация;

Присъствие и участие в курса.