OOOK136 Разкази за изобразителното изкуство

Анотация:

Опити за подобно третиране на сложната материя на изобразителното изкуство в исторически план са правени от редица чужди и български изкуствоведи. Високите примери на Умберто Еко "За красотата" и на Кенет Кларк, както и на български автори като Драган Тенев с "Вечно зеленото клонче" са ръководни в търсенето на мотиви, методология и конструиране на изложението на материята, преподавана в курса.

• Курсът представя в синтезиран вид едни от най-известните творби в историята на изобразителното изкуство в хронологичен порядък.

• На достъпен език ще бъдат коментирани любопитни факти и малко познати сведения около създаването, битието и след-смъртния живот на знакови художествени творби и автори в колекции, музеи и тяхното мултиплициране в съвременните технологии.

• След всяка лекция ще бъдат формулирани и дискутирани няколко основни термина на български и/или английски език.

• Целта на курса е студентите да си съставят обща хронологическа картина на периодите и тенденциите в изобразителното изкуство и сложния живот на художествената творба като функция, послание и контекст.

• Независимо от степента на задълбоченост на придобитите познания курсът цели да породи интерес към изкуството в различните аспекти на неговото съществуване. Така курсът се обръща към по-широка студентска аудитория, а не само към тези с тясно специализирани интереси в областта на изкуството.

• Днес, във всяка една област на обществения живот, независимо дали е в икономическа, политическа, управленческа или друга сфера, познанията за функционирането на изкуството биха могли да подпомогнат разширяването на хоризонтите и мисленето, а това е и главната цел на евентуалното приложение на придобитите в курса знания и умения.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

ас. Тодор Петев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Хронологията и най-важните творби от периодите на историята на изобразителното изкуство.

• Да осмислят фактологията в диахронен и синхронен контекст

2) могат:

• Да направят връзки с фундментални представи в хуманитаристиката и да съумеят да изградят в себе си по-общ възглед върху изкуството и най вече за ролята на изкуството в обществото.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в работата по курса: тематика, форми на провеждане на занятията, форми на оценяване, електронният курс в MOODLE, електронни задания за оценяване.
 2. Египетската представа за вечността: Историите за гробницата на Тутанхамон.
 3. Старогръцката демокрация в държавата-град: историите за Атинския акропол и Партенона.
 4. Съкровищата на древна Тракия: историите за Вълчитрънското, Рогозенското и Летнишкото съкровища.
 5. Разкази за прабългарските съкровища - любопитни факти за откриването им, как пътуват предметите от съкровищата по света, непознати детайли от събирането на колекциите на световните музеи.
 6. Средновековните храмове и манастири в източното Православие и латинския Запад. Разкази за техните създатели и истории на декорацията им. Ордени и тайният живот на символите.
 7. Съкровищата на древна Тракия: историите за Вълчитрънското, Рогозенското и Летнишкото съкровища
 8. Градската средновековна култура и изкуство през Средновековието. Празници, магия, карнавали, отразени в шедьоври на изобразителното изкуство.
 9. Изобразително изкуство и литература -връзки и взаимодействие: английския Романтизъм и начало на новата епоха в развитието на изкуството.
 10. Дворцово изкуство, религиозно изкуство, светско изкуство. Отношения през епохите и емблематични художествени творби, които ги отразяват.
 11. Изкуството на САЩ в 20-ти век. Художници, творби, идеи...
 12. Изкуството и площадът в миналото и сега
 13. Разкази за античното изкуство
 14. Разкази за средновековното и ренесансовото изкуство
 15. Разкази за модерното и съвременното изкуство

Литература по темите:

ОСНОВНА

Бел, Джулиан. Огледалото на света. София, Рива, 2009.

Венедиков, Ив., Тракийското съкровище от Летница. С 1996

Гомбрих, Eрнст. Изкуството и неговата история. Изд. Български художник, С. 1992.

Джансън, Х. У. История на изкуството : Т. 1. : [Античен свят] / Х. У. Джансън и Антъни Джансън; Прев. [от англ. език] Милена Иванова , София: Елементи, 2005 и следващите томове.

Еко, Умберто. История на красотата. Кибеа, 2006.

Керам, К.В. Богове, гробници и учени. София, Изд. „Бард“, 2006.

Маразов, Ив. Рогозенското съкровище, София,1996.

ДОПЪЛНИТЕЛНА

Алпатов М. История на изкуството. С., 1974 г.

Дмитриева, Нина. Кратка история на изкуствата. Очерци, част І-II. Изд. Наука и изкуство, С. 1980.

Енциклопедия Larousse : Изкуството от Палеолита до Ренесанса / Ред. Благой Киров; Прев. от фр. език Николай Илиев

Изкуството на древен Египет / Състав. Анелия Славова, Мария Арабаджиева София: Абагар Пъблишинг, 2003

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ В MOODLE

The Art of Ancient Egypt. Metropolitan Museum of Art.

Greek Art: From Prehistoric till Classical. Metropolitan Museum. Michael Norris

Roman Art. Metropolitan Museum. Nancy L. Thompson

Средства за оценяване:

Текущо оценяване: 2 избираеми задачи от 3 предложени, всяка от които формира по 50% от крайната оценка, оформена от текущо оценяване.

.

Задания за текущи оценки:

Участие в дискусия

Казус „Изкуствоведът-детектив"

Реферат

.

Оценяване чрез изпит: реферат в две форми - писмена и устна (събеседване върху темата на реферата).