CARB015 Въведение в класическата анимация

Анотация:

Целта на този курс е да запознае теоретически и практически студентите с методите за създаване на движение познати от класическата анимация. Акцентът ще бъде поставен върху тяхното приложение във всички останали видове анимация, включително и компютърната 3D анимация. Ще бъдат разгледани особеностите на технологичния порядък на анимационно филмопроизводство чрез анализ на развитието на технологията в класическия филм и промените настъпили в дигиталната епоха.

В хода на курса студентите ще усвояват материала с реализация на практически задачи, за да придобият необходимата грамотност и сръчност да създават анимационни движения.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Ще могат да анимират и фазират прости движения.

2) Ще получат необходимите познания за изготвянето на динамична характеристика на анимираните обекти.

3) Ще познават технологичните стъпки при реализация на анимационен филм.


Предварителни изисквания:
Курсът е въвеждащ и не изисква специални умения.

Базисни умения за рисуване ще подпомогнат по-бързото усвояване на материала.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в тематиката на курса. Технологически порядък при реализация на анимационен филм.
 2. Класически анимационни техники. Видове. Технически особености - предимства и недостатъци.
 3. Компютърна анимация. Видове. Технически особености - предимства и недостатъци.
 4. Пространствена и времева графа на движение. Разредка на движение. Траектория на движение. Пространствена и локална ос на движение.
 5. Класически методи за създаване на анимационно движение. Основни и междинни пози от движението (понятие за ключове/възли и фази в анимацията).
 6. Динамична характеристика на обектите. Скорости.
 7. Динамична характеристика на обектите. Маса, обем, деформация.
 8. Снимачен лист. Ритъм, Киновреме. Градация на темпоритъма.
 9. Вибрация. Фазиране. Подредба на снимачен лист.
 10. Циклични движения. Образуване на цикъл и затихването му.
 11. Електронен тест. Портфолио с практически задачи. Обсъждане.

Литература по темите:

На английски език

Harold Whitaker and John Halas. Timing for Animation. Focal press. 2002.

Preston Blair. Cartoon Animation. Walter Foster Publishing. 2020.

Tony White. The Animator's Sketchbook: How to See, Interpret & Draw Like a Master Animator. Drawassic. 2024.

Tony White. Animation from Pencils to Pixels: Classical Techniques for the Digital Animator. Routledge. 2006.

Frank Thomas and Ollie Johnston. The Illusion of Life. Disney Editions. 1995.

Richard Williams. The Animator’s Survival Kit.Farrar, Straus and Giroux. 2012.

Leonard Maltin. Of Mice and Magic. Plume. 1987.

На български език

Красимира Герчева. Естетика на анимационния филм. Наука и изкуство. 1979.

Надежда Маринчевска. Квадрати на въображението. Колибри. 2005.

Надежда Маринчевска. Анимационните хибриди. Титра. 2015.

Средства за оценяване:

Оценката е сумарна върху:

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 80%

Електронен тест 20 %