CARB003 Кинодраматургия и анимация

Анотация:

Курсът запознава с компонентите на кино- и тв. драматургията и с основните изисквания за създаване на сценарий. Целта е студентите да придобият базови познания в областта и практически умения за използването им, които ще упражняват в самостоятелната си работа.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

доц. Невелина Попова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят - основните драматургични компоненти и специфики на сценарното писане – в различните видове кино : игрално, анимационно, документално

2. Могат - да градят сюжет и да разгръщат пластически сценарен разказ – в кратки завършени форми


Предварителни изисквания:
Добра литературна грамотност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Аристотел – За поетическото изкуство, Софи-Р, 1993.

2. Pat Cooper and Ken Dancyger – Writing the short film, Focal Press, Boston – London, 1993.

3.Торок, Жан-Пол – из “Теория на сценария”; Жьонет, Жерар – из “Размисли върху разказа”, сп. Кино, кн. 5,6, 1991.

4. Добин, Ефим С., - Герой, сюжет, деталь, М., Сов.писатель, 1962,

5.Swain Dwight V., Swain Joye R – Film Scriptwriting, A Practical Manual, Focal Press, Boston – London, 1988.

6. Айзенщайн, Сергей - Неравнодушната природа, избрани съчинения, т. 3, “Наука и изкуство”, 1973.

7. Базен, Андре – Что такое кино?, М., 1972.

8. Мартен, Марсел – Язык кино, М., 1972.

9. Кракауер, Зигфрид – Природа фильма – Реабилитация физической реальности, М., Искусство, 1974.

10. Пазолини, Пиер Паоло – Езикът и думите, сб. Из историята на филмовата мисъл, част ІІ, Наука и изкуство, С., 1988.

11.Крумов, Красимир – Поетика на киното, С., Agata, 2000.

12. Митри, Жан, - из “ Естетика и психология на киното”, сб. Из историята на филмовата мисъл, част ІІ, Наука и изкуство, С., 1988.

13. Христова, Светла – Да напишем киносценарий, НБУ, 2003.

14. Лоусон, Джон Х. – Теория и практика создания пьесы и киносценария, М., Искусство, 1960.

15. Милев, Неделчо – Драматичният екран, “Народна култура”, 1995.

16. Панова, Снежина – Теория на драмата, “Наука и изкуство”, 1973.

17. Вайсфельд, Илья В. – Мастерство кинодраматурга, М.,1961.

18.Маневич Йосиф М. – Сквозь магический кристалл, М. 1969.

19. Field, Syd – Screenplay, The Foundations of Screenwriting, Dell Publishing Co., 1982.

20.Bendazzi, Giannalberto – Cartoons, One hundred years of cinema animation,1994 John Libbey & Company Ltd., с.118.

21. Герчева, Красимира К. – Естетиката на анимационния филм, Наука и изкуство, С., 1979, с.13.

22. Маринчевска, Надежда М. – Българско анимационно кино 1915 – 1995, ИК “Колибри”, София, 2001, с.183.

23. Маринчевска, Надежда М.- Квадрати на въображението – Естетика на анимационните техники, С.”Титра”, 2005.

24. A Reader in Animation studies,edited by Jayne Pilling; London-Sydney, John Libbey Company,199

25. Эйзенштейн, С.М. – Дисни, в сб. “Проблемы синтеза в художественной культуре”, Москва, “Наука”, 1985

Средства за оценяване:

-Текущата оценка се формира от участието и активността на студента по поставените драматургични задачи. За тези, които нямат текущи оценки, оценката на изпита се формира от устен изпит върху целия конспект (50%) и писмена сценарна разработка (50%).

- Дата на провеждане на текущия контрол - два пъти по време на семестъра

- Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване: Критерият е качеството на сценарните текстове, активността на студента по време на семестъра и неговото развитие.