ADVB108 Сторителинг (корпоративни разкази)

Анотация:

Брандовете, които целят да привлекат вътрешни и външни публики, трябва да разкажат истории, които подтикват потребителите към действие. Storytelling-ът разглежда историята като връзка между характеристиките на бранда и потребителите. Курсът цели да разгледа историите като гласа на брандовете, с които те да започнат диалога със своите потребители.

Концепциите за storytelling, които се разглеждат в този курс, са подходящи за всеки тип организация (публична или частна, голяма или малка). Основната цел на курса е да се разгледа умението да се разказват истории, като основа за успех в бизнеса.

Обучението включва разнообразни методи и техники на обучение: синтезирано теоретично изложение под формата на интерактивни презентации, индивидуална и групова работа по поставени задачи, тематични и сюжетно-ролеви упражнения и симулации в контекста на разглежданите теми, дискусии, практически указания и съвети, споделяне на добри практики и научени уроци. От гледна точка на процеса, обучението предлага условия за постоянен диалог с участниците и активното им ангажиране, включително и чрез споделяне на личен опит, както и чрез разиграване на потенциални ситуации.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р
гл. ас. Боряна Гигова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите студенти

ЩЕ ЗНАЯТ:

• защо storytelling-ът е мощен инструмент;

• тактики за изграждане на динамична история на бранда

• как да идентифицират целеви аудитории

• най-подходящите стратегии и платформи за публикуване

• Защо, кой, какво, къде и кога е успешният storytelling.

ЩЕ МОГАТ:

• Да създават стратегия за историята на бранда

• Да разкажат история, която потребителите искат да чуят

• Да определят правилно целевата аудитория и да предприемат информирани решения за създаване на съдържание за нея.


Предварителни изисквания:
• Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Изкуството „Storytelling”
 2. Storytelling, или съдържанието като разказ на бранда
 3. Личен сротителинг. Разкажете историята си.
 4. Елементи и видове истории.
 5. Как да разкажем история. Структура на разказа.
 6. Сюжети в сторителинга.
 7. Познай сюжета.
 8. Архетипи в сторителинга.
 9. Тематичен сторителинг.
 10. Workshop: Storytelling cubes.
 11. Moodboard и Storyboard.
 12. Стратегически сторителинг: какво, как, защо?
 13. Представяне и защита на курсовите разработки

Литература по темите:

• Гало, К., (2017). Тайните на разказването на истории, С., Рой Комюникейшънс.

• Ardley, B. (2006). Telling stories about strategies: a narratological approach to marketing planning

• Armstrong, D (2002), Chief storytelling officer, Armstrong International (David M. Armstrong); First Edition edition

• Baker, B. & Boyle, C. (2009). The timeless power of storytelling. Journal of Sponsorship, 3 (1): 79-87.

• Bhalla, Jag (2013), “It Is in Our Nature to Need Stories”, Scientific American 2(1)

• Fisher W (1994), Clarifying the Narrative Paradigm, Communication Monographs 56, 1989

• Karia, A. (2014), TED Talks Storytelling: 23 Storytelling Techniques from the Best TED Talks, AkashKaria.com; 4 edition

• Lambert, J. (2010), Digital Storytelling Cookbook, Digital Diner Press

• Leitman, M (2015), Long Story Short: The Only Storytelling Guide You'll Ever Need, Sasquatch Books

• McKee, R. (2010), Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting, HarperCollins e-books; 1 edition

• Miller, E. (1996). Visuals Accompanying Face-to-face Storytelling, Unpublished MA Thesis, New York University. http://www.storytellingandvideoconferencing.com/15.html .

• Truby, J. (2008), The Anatomy of Story: 22 Steps to becoming a master storyteller, Farrar, Straus and Giroux; 1st edition

• Storytelling for brands – because people hate ads. https://www.selcukakyuz.com/

• Woodside, A., G., Sood, S. & Miller, K. E. (2008), When consumers and brands talk: Storytelling theory and research in psychology and marketing