CINB118 Филмът като разказваческо изкуство - І част

Анотация:

Курсът е насочен към разбирането на филма като разказваческо изкуство. Той запознава студентите с базисни принципи и категории на филмовото творчество и неговата професионална терминология, систематизира и проблематизира информацията за тях с цел разчитането им на практическо ниво.

• Настоящият свят може да е визуално опосреден от всеки чрез новата дигитална възпроизводимост на образи, чрез достъпния за всички графичен дизайн и променената роля на рекламата. Визуалните медии в мрежовите общества влияят и въздействат на потребителите си чрез разказване и показване на разнообразни филмови разкази. Съвременният филмов разказ е изследователско поле, очертано в интердисциплинарния диалог между дискурсите на литературата, антропологията, психологията, социологията, историята на киното, история на изкуството, рекламата.

• Като се базира на богат илюстративен филмов материал, курсът представя съвременният киноразказ в сложното му създаване и взаимоотношения с другите изкуства, а и с огромното му влияние върху възприятията ни. Важен акцент в курса са универсалните характеристики на киноразказа в различните видове кино и рекламни филмови практики в съвременната комуникация.

• Курсът има за цел:

-да въведе студентите в творческата специфика на филмовия разказ, на структурните и семантичните му особености като очертае от съвременна гледна точка в естетически, социологически и творческо-технологичен план взаимовръзките му с другите изкуства и медии.

-да изгражда базисни ориентири за определяне вида и оценяване качествата на разнообразни филмови жанрове и стилове.

Включени са разнообразни методи и техники на обучението - индивидуална и групова работа по поставени задачи. Учебният материал е разделен на теми, всяка от които се допълва с части от филми, илюстриращи основни тези, застъпени в лекциите. Целта на упражненията е да се постигне затвърждаване на материала от теоретичната част в една по-свободна форма, чрез провокиране на индивидуалното мислене у студентите. Гледането и колективното обсъждане на части от филми, участието в тематични дискусии в часовете, изпълнението на разнообразни групови и индивидуални задачи в курса ще изградят у студените основни професионални нагласи и представи за филма като разказваческо изкуство.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

проф. Светла Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o творческата специфика на филмовия разказ и потенциалът му да въздейства;

o киноспецифичното устройство на филмовия разказ

2) могат:

o да разпознаят и анализират различните видове кино и различни киножанрове

о да напишат във формат кратък киносценарий


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Обща култура и интереси в хуманитарната област.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основни информативни, естетически и комуникативни характеристики на екранния език.
  2. Триединна връзка и комплексна природа на визуалната, словесната и музикалната образни системи на филма. Мимезис и диегезис.Примери.
  3. Базисни понятия на киноезика. Кадър и ракурс. Кадър и монтаж. Ефектът на Лев Кулешов. Монтажът като средство за „пренаписването“ на идеите във филма. Вътрешнокадров монтаж. Кадър-епизод. Последователен и асоциативен монтаж.
  4. Устройство на филмовата разказвателна структура: сцена, епизод, акт. Формат на киносценария.
  5. Типологични характеристики на различните видове кино: игрално, документално, научно-популярно, анимационно.
  6. Смислови и визуални стереотипи в различните жанрове на филмовия разказ.
  7. Характеристики на рекламния дискурс в съвременната консумативна култура и неговата мултиканална комуникация. Истинската цел на рекламните кампании. Традиционни реторични похвати и повествователни механизми в изграждането на рекламния филм. Анализ на рекламни клипове.
  8. Продуктовото позициониране във филмовия разказ - творчески и комерсиален ангажимент на сценариста, продуцента и режисьора.
  9. Екранни рекламни форми. Примери
  10. Българското кино в епохата на глобализацията. Българският продуцент и взаимоотношенията му с творческите професии в създаването на филма:сценарист,режисьор,оператор,сценограф,монтажист,звукооператор,композитор,артисти. Характеристики на всяка от кинопрофесиите и взаимоотношенията й с останалите членове от екипа.

Литература по темите:

Александрова, Петя. Мъките на заглавието. От словесен до кинообраз. изд. Просвета, С., 2006

Еко, Умберто. Шест разходки в горите на измислицата. Сиела, 2014

Еко, Умберто. Изповедите на младия романист. Сиела, 2014

Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация, 2008, изд.Сиела

Маклуан, М. Закони на медиите:Новата наука, С., УИ “Св.Климент Охридски”, 1995

Милев, Неделчо. Теория на елементите на киното, изд. на СУ"Св.Климент Охридски", 1998

Морен, Едгар. Масовата култура, Аскони-издат, 2001

Христова, Светла. Киносценарият – написване и пренаписване, изд.Сиела, 2011

Христова, Светла. Сценарийният сюжет, изд.на НБУ, 2010

Христова, Светла. За комедията в българското игрално кино, изд. на НБУ, 2017

Годишници на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

1. Звуко-зримият образ – сборник на департамент „Кино,реклама и шоубизнес“ (2013), изд. на НБУ, в сътрудничество с гл. ас. д-р Елизавета Боева.

2. Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ за 2013-2014 г., изд.на НБУ, в сътрудничество с гл. ас. д-р Елизавета Боева и гл. ас. д-р Румяна Стефанова. Научна редакция на Годишника – доц. д-р Светла Христова, ISSBN 978-954-536-886-9

3. Филмографска монография Анимационният свят на Иван Веселинов, Съставителство, редакция и предговор доц. д-р Светла Христова (2015), изд. на НБУ – на български език - ISSBN978-954-535-840-1 и на английски език: The Animated World of Ivan Vesselinov ISSBN978-954-535-842-5

4. Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ за 2014-2015, посветен на 100-годишнината на българското кино, изд. на НБУ, в сътрудничество с д-р Елизавета Боева и д-р Румяна Стефанова. Научна редакция на Годишника – доц. д-р Светла Христова https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-kino-reklama-i-shoubiznes-2014-2015

5. Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ за 2015-2016, изд. на НБУ, в сътрудничество с доц. д-р Елизавета Боева. Научна редакция на Годишника – доц. д-р Светла Христова , ISBN 978-954-535-980-4 https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-kino-reklama-i-shoubiznes-2015-2016

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В УПРАЖНЕНИЯТА 90%

УЧАСТИЕ В ДИСКУСИИ 10%