CINB118 Филмът като разказваческо изкуство - І част

Анотация:

Курсът е насочен към разбирането на филма като разказваческо изкуство. Той запознава студентите с базисни принципи и категории на филмовото творчество и неговата професионална терминология, систематизира и проблематизира информацията за тях с цел разчитането им на практическо ниво. Курсът се състои от две части. В първата се изгражда базисна представа за кинематографичните способи на киното и тяхната интерпретация в кинотеорията и практиката, а във втората – установени парадигми на филмовото творчество и ре-интерпретирането им от всяко следващо поколение кинотворци.

• Настоящият свят може да е визуално опосреден от всеки чрез новата дигитална възпроизводимост на образи, чрез достъпния за всички графичен дизайн и променената роля на рекламата. Визуалните медии в мрежовите общества влияят и въздействат на потребителите си чрез разказване и показване на разнообразни филмови разкази. Съвременният филмов разказ е изследователско поле, очертано в интердисциплинарния диалог между дискурсите на литературата, антропологията, психологията, социологията, историята на киното, история на изкуството, рекламата.

• Като се базира на богат илюстративен филмов материал, курсът представя съвременният киноразказ в сложното му създаване и взаимоотношения с другите изкуства, а и с огромното му влияние върху възприятията ни. Важен акцент в курса са универсалните характеристики на киноразказа в различните видове кино и рекламни филмови практики в съвременната комуникация.

• Курсът има за цел:

? да въведе студентите в творческата специфика на филмовия разказ, на структурните и семантичните му особености като очертае от съвременна гледна точка в естетически, социологически и творческо-технологичен план взаимовръзките му с другите изкуства и медии.

? да изгради обективна представа за граматиката на филма и филмовия език.

? да изгражда базисни ориентири за определяне вида и оценяване качествата на разнообразни филмови жанрове и стилове.

? да запознае студентите със задълженията и отговорностите на творческия състав и продуцента в отделните производствени етапи (развитие на идея, предпродукция, продукция и постпродукция) на филмовия и телевизионен продукт.

? Учебният материал е разделен на теми, всяка от които се допълва с части от филми, илюстриращи основни тези, застъпени в лекциите. Целта на упражненията е да се постигне затвърждаване на материала от теоретичната част в една по-свободна форма, чрез провокиране на индивидуалното мислене у студентите. Гледането и колективното обсъждане на части от филми, участието в тематични дискусии в часовете, изпълнението на разнообразни групови и индивидуални задачи в курса ще изградят у студените основни професионални нагласи и представи за филма като разказваческо изкуство.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

проф. Светла Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o творческата специфика на филмовия разказ и потенциалът му да въздейства;

o професионални критерии как да разбират и оценяват кинематографичните качества на даден материал;

o как функционират художествено стилистичните способи, с които е изграден класическия, модернистичния и постмодернистичния филмов разказ;

o техники за креативност и решения на творчески задачи, свързани с изграждането на разказ;

o задълженията и отговорностите на творческия състав и продуцента в отделните производствени етапи (развитие на идея, предпродукция, продукция и постпродукция) на филма.

2) могат:

o да определят организационната структура на филмовия разказ, неговата

формална система;

O да разбират творческата специфика на сценарийното писане и смисълът

на интерпретацията му от режисьора;

o да разпознаят различните видове кино и различни киножанрове;

o да анализират и преценяват кинематографичния потенциал на литературен

или публицистичен текст;

o ако имат личните качества за творчество – да изразяват писмено идеята

си за филмов разказ.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Обща култура и интереси в хуманитарната област.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Адорно, Теодор. Телевизията и моделите на масовата култура

Александрова, Петя. Мъките на заглавието. От словесен до кинообраз. изд. Просвета, С., 2006

Айзенщайн, С.,М. Избрани произведения в 3 тома,С., НИ, 1971/1977

АристотеЛекции За поетическото изкуство, С.,1975

АристотеЛекции Реторика,С.1993

Еко, Умберто. Шест разходки в горите на измислицата. Сиела, 2014

Еко, Умберто. Изповедите на младия романист. Сиела, 2014

Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация, 2008, изд.Сиела

Лиотар, Ж. Ф. Постмодерното, обяснено за деца

Лиотар, Ж. Ф. Постмодерната ситуация

Маклуан, М. Закони на медиите:Новата наука, С., УИ “Св.Климент Охридски”, 1995

Милев, Неделчо. Теория на елементите на киното, изд. на СУ"Св.Климент Охридски", 1998, трето изд.

Морен, Едгар. Масовата култура, Аскони-издат, 2001

Проп, Владимир. Морфология на вълшебната приказка, С.,1992

Пудовкин, Всеволод. Теория и критика, избрано,С.изд.НИ,1973

Тодоров, Цветан. Поетика на прозата, С.1987

Трюфо, Франсоа. Хичкок&Трюфо, ИК Колибри, 2005

Христова, Светла. Да напишем киносценарий. изд. на НБУ, 2003 http://eprints.nbu.bg/958/

Христова, Светла. Киносценарият – написване и пренаписване, изд.Сиела, 2011

Христова, Светла. Сценарийният сюжет, изд.на НБУ, 2010

Христова, Светла. За комедията в българското игрално кино, изд. на НБУ, 2017

Шкловский, В. “О теории прозы”, М., 1982.

Mitchell,W.J.T. Showing Seeing & A Critique of Visual Culture; in: Michael Ann Holly and Keith Moxey (еds.). Art History, Aesthetics, Visual Studies. Clark Art Institute and Yale University Press. 2002

Годишници на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

1. Звуко-зримият образ – сборник на департамент „Кино,реклама и шоубизнес“ (2013), изд. на НБУ, в сътрудничество с гл. ас. д-р Елизавета Боева.

2. Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ за 2013-2014 г., изд.на НБУ, в сътрудничество с гл. ас. д-р Елизавета Боева и гл. ас. д-р Румяна Стефанова. Научна редакция на Годишника – доц. д-р Светла Христова, ISSBN 978-954-536-886-9

3. Филмографска монография Анимационният свят на Иван Веселинов, Съставителство, редакция и предговор доц. д-р Светла Христова (2015), изд. на НБУ – на български език - ISSBN978-954-535-840-1 и на английски език: The Animated World of Ivan Vesselinov ISSBN978-954-535-842-5

4. Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ за 2014-2015, посветен на 100-годишнината на българското кино, изд. на НБУ, в сътрудничество с д-р Елизавета Боева и д-р Румяна Стефанова. Научна редакция на Годишника – доц. д-р Светла Христова https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-kino-reklama-i-shoubiznes-2014-2015

5. Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ за 2015-2016, изд. на НБУ, в сътрудничество с доц. д-р Елизавета Боева. Научна редакция на Годишника – доц. д-р Светла Христова , ISBN 978-954-535-980-4 https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-kino-reklama-i-shoubiznes-2015-2016

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В УПРАЖНЕНИЯТА 90%

УЧАСТИЕ В ДИСКУСИИ 10%