MODB101 Основи на дизайна - I част

Анотация:

Този курс запознава студентите със спецификата и основните проблеми на цвета, гамите и колорита;структурата на формите, строеж, сравнение, класификация и развитие. Изучава различни методи на моделиране и проектиране в дизайна на аксесоари, текстил и облекло.

Разглеждат се връзките между цвят и форми, зависимостите между конструкция, цвят, структура, линия и движение на формата. Подборът на изразни средства и материали, конструирането и композирането като част от дизайнерското проектиране. Лекциите са съпроводени с практически упражнения.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Емилия Панайотова  д-р
ас. Кристина Колодеева  

Описание на курса:

Компетенции:

Този курс запознава студентите със спецификата и основните проблеми на цвета, гамите и колорита;структурата на формите, строеж, сравнение, класификация и развитие. Изучава различни методи на моделиране и проектиране в дизайна на аксесоари, текстил и облекло.

Разглеждат се връзките между цвят и форми, зависимостите между конструкция, цвят, структура, линия и движение на формата. Подборът на изразни средства и материали, конструирането и композирането като част от дизайнерското проектиране. Лекциите са съпроводени с практически упражнения.


Предварителни изисквания:
От студентите се изисква да имат интерес към дизайна – облекло, текстил, аксесоари

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Райчев, Р., Структурна комбинаторика. София, Терзиев и синове, 1995.

Райчев, Р., Цветовете в изкуството. София, Лик, 2005.

Беджев, И., Стилознание, София, 1989.

Шорохов, Е., Основи композиции, Москва, 1979.

Средства за оценяване:

Практическа задача

Устен изпит

Конферанс