BAEB301D Основи на стопанското управление

Анотация:

Курсът по "Основи на управлението" е практически конструиран. Той съдържа основни теми, които характеризират в достатъчна степен сложният характер на управлението на икономически системи. Фокусът се поставя върху най-съществените характеристики на мениджмънта, неговото съдържание и възможностите, които той дава на съвременните бизнес ръководители. В него се изясняват също така ключовите термини, понятия принципи и инструментариум, с който си служи науката за управление.

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

да даде "ядро" знания в областта на теорията и практиката на стопанското управление

да изгради необходимата базова управленска подготовка

да формира умения за анализ на управленския процес, организационните структури, мотивацията на персонала, лидердтвото и стиловете на ръководство

да развие умения за работа в екип на консултантска основа

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

историческото развитие на управленската теория и практика

принципните положения на мениджмънта

управленският процес, взаимодействието между функциите и възможностите за тяхното оптимизиране

основните управленски подходи и методи

въпросите, свързани с управленското решение и управленските структури

основните аспекти на мотивационния процес и подходите за определяне на ефективното лидерство

2) Могат:

да прилагат методи за решаване на управленски проблеми

да вземат управленски решения при променяща се ситуация, рискова, стресова и екстремна

да анализират сложните управленски процеси, предимствата и недостатъците на различните видове структури, спецификата на мотивационния процес

да оценяват стратегически алтернативи на базата на SWOT-анализ

да определят стратегическия профил на организацията

да разграничават лидерство от ръководство

да работят в екип при решаване на сложни и нестандартни управленски проблеми


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да притежават знания и умения по микро и макроикономика

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Първа консултация, теоретичен обзор на курса 1. Мениджмънт - история и принципи Управленски функции Управленско решение 2. Организационни структури на управление Комуникации в организациите 3. Организационна среда Управленска стратегия Мотивацията в управлението 4. Ръководство и лидерство. Управление и власт - детерминанти на властта
  2. Втора консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч. 1. Управленски контрол 2. Управление на конфликтите 3. Екипите в управлението

Литература по темите:

Основна литература:

1. Хаджиев, Кр., Основи на управлението. Електронен учебник, публикуван в информационния система за дистанционно обучение на НБУ - MOODLE

2. Каменов, К. Мениджмънт. Изд. Абагар, Велико Търново, 1998

3. Доралийски, А. Основи на стопанското управление. ЦДО, НБУ, С. 1996

Допълнителна литература:

4. Хаджиев, Кр. Самоуправляващи се работни екипи - теория и методология, изд. Стопански свят, Свищов 2010

5. Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, 2011

6. Каменов, К., Хаджиев, Кр., Асенов, А. Човек. Екипи. Лидери. С., Люрен, 2001

7. Колинс, Дж., Пътят на величието. Класика и стил, София, 2003

Литература за семинарите:

Хаджиев, Кр. Електронен учебник по "Основи на управлението" публикуван в MOODLE, НБУ

Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, 2011

Хаджиев, Кр. Самоуправляващи се работни екипи - теория и методология, изд. Стопански свят, Свищов 2010

Джим Колинс, Пътят на величието. Класика и стил, 2003

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат от теста през семестъра (провежда се след 2-консултация) и участие в семинар Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат от или чрез изпълнение на практическите задачи (проект) през семестъра, предадени през платформата Мудъл на НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание - финален тест и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.