BAEB415D Регионална икономика

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с проблематиката на регионалната икономика. Разглеждат се нейната същност, както и принципите и документите, свързани с развитието на регионите в Европейския съюз. Анализират се съвременните тенденции в сферата на регионалната социално-икономическа политика. Разглеждат се също наднационалните и поднационалните аспекти на политиката за развитие на регионите в ЕС и формите за междурегионално сътрудничество. Курсът представя още спецификите на свободните икономически зони и тяхната роля за регионалното развитие, както и финансовите ресурси, предоставени по линия на Структурните и Кохезионния фонд, чиято цел е изравняване на регионалните различия в страните членки на ЕС.

прочети още
Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
доц. Юлияна Гълъбинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

световната и национална практика в сферата на регионалната икономика;

методите и средствата за регионален икономически анализ;

политиката на ЕС и Република България в областта на регионалното развитие, включително използването на структурните фондове на ЕС.

2) могат:

да анализират икономически националната и чуждестранна територия с цел разполагането и развитието на фирмени дейности;

да създават проекти за финансиране от структурните и пред-присъединителни фондове на Европейския съюз на общини, области, частни и държавни фирми.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• микроикономика

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Първа консултация: Същност, предмет и задачи на регионалната икономика. Ресурсен потенциал и икономическо преструктуриране. Локационен процес, регионално развитие и икономически растеж. Градовете и локационния процес. Регионален анализ на населението и трудовите ресурси. Миграция на населението
  2. Втора консултация: Регионални иновационни стратегии - цели, етапи, финансов ресурс и резултати, Трансгранично сътрудничество и еврорегиони. Приоритети на регионалната политика на в процеса на интегриране към ЕС. Планиране на регионалното развитие в България - национален план за регионално развитие и национална стратегия за периода 2005-2015 г. Стратегия и структура на регионалното и местно икономическо развитие. Обща постановка. Структурни фондове и предприсъединителни инструменти на Европейския съюз. Разработване на проект по Структурните фондове на Общността. Регионална икономическа ефективност.
  3. Трета консултация: обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа -

Литература по темите:

1.Основна литература:

Георгиев, Л. Регионални и общински несъответствия. С., Планета-3, 2012 г.

Георгиев,Л., Регионална икономика. София, Нов български университет, 2009

Георгиев, Людмил (2009) Напразните очаквания. Дневник (7 авг.). p. 6.

Георгиев, Л., (2007) Идентификацията ни с Европейския град. In: Европейският град: Политики за устойчиво развитие : Доклади от Международната конференция на тема "Европейският град: архитектура и градоустройство, сигурност и финанси", 16-18 септември 2007, София. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 21-38. ISBN 9789540726281

Григоров, Н., Административно-териториалната реформа и регионалната политика на Република България в условията на присъединяване към Европейския съюз, Варна, 2002,

Годишен доклад за усвояването на средствата от Европейския съюз в Република България за 2009, 2010 и 2011 г.

Изменение на Регламент 1083/2006 от 16 юни 2010 г.

Изменение на Регламент на ЕК No 1828/2006

Как се разработва проект по Структурните фондове на ЕС и какви проекти се финансират, Еврофондове "Бъдете активни", 2007

Маринов, В., В.Гарнизов, Оценка на капацитета на общините и областните администрации за участие в усвояването на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, Програма на ООН за развитие, София, 2006

Моллов, Б., Приоритети на Регионалната политика на България в процеса на присъединяване към ЕС. Ролята на местните и регионалните власти, 15.10.2004, София

Оперативна програма "Конкурентоспособност" 2007-2013, София, 2007,

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, София, 2007, http://www.mrrb.government.bg/

Оперативна програма "Човешки ресурси" 2007-2013, София, 2007,

Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013, София, 2007,

Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013, София, 2007,

Оперативна програма "Техническа помощ" 2007-2013, София, 2007,

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013, София, 2007,

Регламент (ЕС) № 832/2010 на Комисията от 17 септември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1828/2006 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие

Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 1638 от 24 октомври 2006 относно Европейския инструмент за добросъседство и партньорство

Регламент на ЕК No 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие

Регламент на ЕК No 1081/2006 относно Европейския социален фонд

Регламент на ЕК No 1082/2006 относно Европейското обединение за териториално сътрудничество

Регламент на ЕК No 1083/2006 съдържащ общите разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд Консолидирана версия

Регламент на ЕК No 1084/2006 относно Кохезионния фонд

Регламент на ЕК No 1828/2006 относно правилата за прилагане на регламент на Съвета 1083/2006

Станев, Х., Ю. Спиридонова, А. Джилджов, Децентрализацията и влиянието й върху възможностите на общините и областите за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз

Стоянов, П., Основни тенденции в регионалното развитие и регионалната политика на Европейския съюз. Год. на СУ, ГГФ, кн. 2 География, т.88, 1997,

2.Допълнителна литература:

Bachtler, J., Downes, R., Gorzelak, G.,Tranzition, cohesion and regional policy in Central and Eastern Europe: conclusions", LGI/OSI, Budapest, 2000,

Beer A., Haughton G, and Maude A. (2003) Developing Locally: An International Comparison of Local and Regional Economic Development. Bristol, Policy Press.

Bucjek, J., Regionalization in the Slovak Republic-from Administrative to Political Regions, Budapest, LGI/OSI, 2002,

Committee of the Regions (CoR) Draft opinion on The role of the regional and local authorities in European integration, Brussels, 2002,

Committee of the Regions (CoR) Studies, Regional and Local Democracy in the European Union, Brussels, 1999,

Coricelli, F. Convergence and Growth in the Enlarged Europe: The Role of Structural Funds and of the Financial Sector, University of Siena, CEU - Budapest, July 2004

Council Regulation (EEC) No 2052/88 on the tasks of the Structural Funds,

Hallet,M., National and regional development in Central and eastern Europe- implications for EU structural assistance, Economic papers, no. 120, Brussels, 1997,

Illner, M., Multilevel Government in Three East Central European Candidate Countries and Its Reforms after 1989, European University Institute, 2002,

Increasing institutional and administrative capacity, In: The Evaluation of Socio-economic development. Guide. Tavistock Institute in association with GSK and ISR. December 2003

Local Government Commission (2004) "Local Economies". Smart Growth: Economic Development for the 21st Century.

Marinov, V. Malhasian, D., Measuring and assessment of regional disparities and their policy implications: the case of Bulgaria In: Restructuring, Stability and Development in Southeastern Europe. South and East European Development Center, University of Thesaly, 2001.Volos, 1-3 June 2001,

Pavl?k, P., Europeanisation and Transformation of Public Administration: The case of the Czech Republic, Institute for European Politic, Berlin, 2002,

Petery, G., Mastering Decentralization and Public administration Reforms, OSI/LGI, 2002,

Pike, Andy. Local and Regional Development. Routledge, 2006

Rеgulation (EC) No 1059/2003 of the European parliament and of the council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS),

Rеgulation (EC) No 1059/2003 of the European parliament and of the council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) , Official Journal of the European Union,

Treaty of Lisbon, amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, Official Journal of the European Union, Volume 50, Dec., 2007,

Yoder, J., Decentralization and regionalization after communism: Lessons from administrative and territorial reform in Poland and the Czech republic, Washington, April 2001

Средства за оценяване:

Крайната оценка е двукомпонентна, което изисква задължителното явяване на тест и разработване на есе!