ARHB023D Елинистическото злато

Анотация:

Курсът запознава студентите с развитието и тенденциите на художествената обработка на метала и ювелирството през елинистическата епоха. В рамките на лекционния курс ще бъдат представени изработените от метал украшения за тяло, златните и сребърни съдове, елементите на конската амуниция. Основен акцент е поставен и върху суровината на изработката им, нейният внос и местен произход. Ще бъдат разгледани инструментите и заготовките, свидетелстващи за производствена дейност в отделните центрове на елинистическите градове.

прочети още
История и археология ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни познания върху проблематиката на ювелирството и торевтиката през елинистическата епоха

• след успешното завършване на курса студентите следва да придобият познания свързани с ювелирството и торевтиката

2) могат:

• да могат да прилагат усвоените познания върху конкретни паметници открити на територията на българските земи от древността


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в проблематиката. Терминология.
 2. Историография и писмени сведения от антични автори.
 3. Древни рудници за добив на злато и сребро в Източното Средиземноморие
 4. Ювелирното ателие. Основни и декоративни техники Развитие през втората половина на I хил. пр Хр.
 5. Торевтиката през ранноелинистиеската епоха.
 6. Накитите като инсигнии. Накитът в гръцка и тракийска среда
 7. Ранноелинистични накити. Типология, развитие
 8. Венци и нагръдни пластини. Развитие и символика
 9. Украса за конска амуниция през елинистическата епоха
 10. Обеци и пръстени: типология, разпространение, еволюция
 11. Металните съдове през елинистическата епоха. Форми, иконография.
 12. Металните съдове през елинистическата епоха.
 13. Ателиета за предмети на торевтиката и ювелирството в Тракия.
 14. Торевтиката и ювелирството от късноелинистическата епоха

Литература по темите:

• Archibald, Z. The Odrysian Kingdom of Thrace. Orpheus Unmasked. Oxford, 1998.

• Cook, B. F. (ed.) The Rogozen Treasure. Papers of the Anglo-Bulgarian Conference. London 1987. London, 1989,12-25.

• Gergova, D. Genesis and Development of the Metal Ornaments in the Thracian Lands during the Early Iron Age (11th-6th Century BC) - Studia Praehistorica 3,1980,87-112.

• Gergova, D. Früh-und ältereisenzeitlichen Fibeln in Bulgarien - PBF XIV/7,1987.

• Gergova, D. The Treasure from Vulchitrun and the Amber Route in the Balkans. - In: H. Ciugudean and N. Boroffka (ed.), The Early Hallstatt Period (1200-800 BC) in South-Eastern Europe. Alba Iulia, 1994, 69-79.

• Marazov, I. (ed.) Ancient Gold: The Welth of the Thracians. Treasures from the Republic of Bulgaria. (Exhibition Catalogue). Harry N. Abrams Inc, New York, 1998.

• Megaw R., V. Megaw, N. Theodossiev, N. Torbov The decorated La Tene sword scabbard from Pavolche near Vratsa: some notes on the Celtic settlement in Northwestern Thrace. - Archaeologia Bulgarica, 2000, 3, 25-43

• Sherratt, A., T. Taylor. Metal Vessels in Bronze Age Europe and the Context of Vulchetrun - Thracians and Mycenaeans. Leiden – Sofia, 1989.

• Stoyanov, T., Z. Mihaylova Metal working in the Getic City in Sboryanovo locality near Isperih, NE Bulgaria - Ephemeris Napocensis (Cluj-Napoca), XVI, 1996, p. 55-77.

• Stoyanov, T. Notes on the Toreutic Workshops: Production in Northeastern Thrace 4th-3rd Centuries BC. - In: Civilisation grecque et cultures antiques périphériques. Hommage а Petre Alexandrescu, Bucarest, 2000, 88-93.

• Tonkova, M. Traditions and Aegean influences on the Jewellery of Thracia in Early Hellenistic Times. - Archaeologia Bulgarica, 1997, 2, 18-31.

• Venedikov, I. Les situles de bronze en Thrace. - Thracia, IV, 1977, 59-103.

• Venedikov, I. The Vulchitrun Treasure. Sofia, 1987.

• Димитрова, М. Обеци с лъвски глави от елинистическата епоха (по материали от България). - Археология, 1989, 3, 1-14.

• Домарадски, М. “Тракийски” тип фибули. - Анали, 1997,1-4,44-58.

• Домарадски, М. Фибули от късножелязната епоха в Тракия. - Годишник на Департамент Археология - НБУ/АИМ, 1999, 214-237.

• Иванова, М. Ювелирството в Тракия през елинистическата епоха. Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен доктор, София, 1988.

• Маразов, И. Ритоните в древна Тракия. С., 1978.

• Маразов, И. Съкровището от Рогозен. София 1996.

• Маразов, И. Тракийски тип начелници - ПрИ, 1981, кн. 1 Марица-Изток.

• Миков, В. Тракийски тип фибули - ИБАИ, V - I, 1930-1931 /1932/,171-181

• Миков, В. Тракийски накитни предмети от V-I. в. пр. н. е. - ИАИ, ХVII, 1950

• Младенова, Я. Погребални венци от некропола на Аполония. - Сб. Аполония, С. 1963, 287-292.

• Николов, Б., С. Машов, П. Иванов Тракийско сребърно съкровище от Рогозен. - ИМСЗБ, 12, 1987, 9-133.

• Раевски, Д. Елинските художествени занаяти в Скития и Тракия. - Изкуство, 1985, 2.

• Стайкова, Л. Апликации към конска сбруя от могилно погребение при с. Долна Козница, Кюстендилско. - ПрИ, 1997, 3/4, 30-35.

• Станчев, Д. Златни накити от тракийската гробница до с. Копривец, Русенско. - ПрИ, 1997, 3/4, 36-38.

• Стоянов, Т. За произхода и развитието на фиалите с антропоморфна пластична декорация. – Сб. материали от конференция в памет на д-р П. Горбанов, София, IV.1991 г. ГСУ-ИФ, Studia Archaeologica, Suppl. 1,2003, с. 80-98.

• Стоянов, Т. Съкровището от Борово в археологически и исторически контекст. - Seminarium Thacicum, 3 (Първи академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров), 1998, 65-90.

• Стоянов, Т. Панагюрското съкровище - изобразителна програма и принадлежност. - В: В: Доклади от Втори международен симпозиум “Панагюрското съкровище и тракийската култура”, Панагюрище 8-9 декември1999, София 2004, 11-30.

• Торбов, Н. Тракийски юзди от III в. пр. Хр. - I в. открити на територията на Северозападна България. -ИМСЗБ, 26,1998,11-41.

Средства за оценяване:

Тест

Тест 2