ARHB020D Човекът и метала. Европа през V – II хил. пр. Хр.

Анотация:

Целта на практическия курс е запознаването с появата на ранната металургия и последиците на новата технология за поминъка, обществената организация и култовия живот на праисторическите общества от 5-1 хил. пр. Хр. Ролята на Югоизточна Европа в процеса на откриване и разпространяване на новите технологии свързани с металургията е обсъждана в курса посредством практически занимания в музеи в София и страната, както и по време на практически занимания в Лабораторията по археометрия и експериментална археология.

прочети още
История и археология ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Богдан Атанасов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

добре познават материалните останки от човешко присъствие на Балканския полуостров през бронзовата епоха.

2) могат:

да описват, анализират и публикуват артефакти от бронзовата епоха, като ги поставят в контекста на по-широки културно-исторически въпроси (индоевропейска проблематика, етногенезис на траките, процеси на социална диференциация и икономическа специализация през 3-2 хил. пр. Хр.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: английски език на базово ниво

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Тодорова, Х. / П. Попов (ред.)

1994 Проблеми на най-ранната металургия, Минно-Геоложки Университет, София 1994.

Leshtakov, Kr.

2007 The Eastern Balkans in the Aegean Economic System During the LBA. Ox-Hide and Bun Ingots in

Bulgarian Lands. In: Galanaki, I. / H. Tomas / Y. Galanakis / R. Laffineur (eds.) Between the Aegean

and the Baltic Seas. Prehistory Across Borders (Conference Zagreb 2005) AEGAEUM 27, 2007,

447-458.

Средства за оценяване:

Тест

Устен изпит

Реферат