ARHB101D Началото на човешката цивилизация

Анотация:

Да даде основната информация върху най-съществените моменти от човешката история от гледна точка на археологията, историята и антропологията.

прочети още
История и археология ДО

Преподавател(и):

проф. Иван Гацов  д.н.
гл. ас. Петранка Неделчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти: Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни познания за най-съществените моменти от човешката история от гледна точка на археологията, историята и антропологията.

2) могат: да разграничават епохите от човешката еволюция и развитието на човешката култура.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Гацов, И.съст. 1994. Началото , ИНФО-ПРЕС, София

Гацов, И.съст.1997. Човекът зад находките (методи в археологията). Интела, София

Renfrew, C. 1991. Archaeology. Methods and Practice. Thames and Hudson. London, New York.

Binford, L. 1968. New prespectives in Archaeology. Aldine. Chicago.