BUBB100D Основи на правото

Анотация:

Курсът предоставя на студентите систематизирани общи знания, свързани с основните понятия в правото, като по този начин ги въведе в обширната юридическа проблематика. Учебният материал е разделен на две части:

Първата част, озаглавена "Основи на общата теория на правото и държавата", има почти изцяло теоретичен характер, като разглежда преди всичко въпроси от принципно естество - понятие за правото и държавата, юридическа отговорност, механизъм на правното регулиране, предмет и метод на правно регулиране, структура на правото и др. Тук са включени за пълнота и няколко исторически теми, които дават възможност за по-пълно проследяване на еволюцията на правото и съвременните тенденции в неговото развитие.

Втората част, наречена "Основи на гражданското право", има подчертано практически характер. Акцентът е поставен върху гражданското право, тъй като то представлява юридическата основа на имуществения оборот в обществото и следователно знанията в тази област са особено необходими за всеки, който възнамерява да се занимава с бизнес. Подробно се разглеждат и най-значимите въпроси на общата част на гражданското право, вещното и облигационното право, като са изяснени и най-често срещаните граждански договори.

Основните цели на курса са да запознае студентите с:

основните понятия на правото;

механизма на правното регулиране;

принципите, на които се базират основните правни отрасли;

предмета и метода на правно регулиране на публичното и най-вече на частното право.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Тодор Коларов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
· Няма предварителни изисквания към студентите.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Ланджев, Б. Основи на правото. С.,2008 (или друго издание)

2. Авторски колектив. Основи на правото. Том 1. С., 2003

3. Ганев, В. Учебник по обща теория на правото. Част първа и втора. С., 1990

4. Торбов, Ц. История и теория на правото. С., 1992

Средства за оценяване: