BAMB103D Въведение в икономическото мислене

Анотация:

В учебния курс BAMB103D “Въведение в икономическото мислене” се разглеждат фундаменталните принципи на икономическата наука и връзката им с ежедневието на хората и функционирането на техните общности. В курса са застъпени основни понятия и теми от микроикономиката, макроикономиката и международната икономика, като по този начин се цели създаването на разбиране за това как работи икономиката на фирмено, национално и глобално ниво.

Целта на обучението е:

- да покаже как икономиката работи и как удовлетворява потребностите на хората;

- да обясни сътрудничеството и координацията на действията на хората в стопанството;

- да представи основните концепции на икономическия начин на мислене и на икономическата теория;

- да покаже приложимостта на икономическия начин на мислене.

прочети още
Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

- същността и основните характеристики на икономическите процеси;

- принципите, върху които са изградени и функционират пазарите;

- различните форми на организация на бизнеса и пазарни структури;

- основните икономически аспекти на фирмата;

- причините за намеса на държавата в стопанския живот;

- основни макроикономически проблеми и индикатори – БВП, инфлация, заетост, пари, банки;

- принципите и основните характеристики на международната търговия и международните финанси.

2) могат:

- да оценяват въздействието на основните икономически явления върху ежедневния живот на хората;

- да вземат осмислени и информирани решения относно доходите, спестяванията, инвестициите и разходите;

- да анализират и оценяват икономическата политика на държавата и така да заемат информирана и отговорна гражданска позиция;

- да определят принадлежността на даден проблем към определен дял на икономическата наука и знание;

- да задълбочават знанията си в отделните дялове на икономиката.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- компютърна грамотност.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

- Ракарова, С. 2015. Да разбираме икономиката. С.: Издателство на НБУ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

- Сотирова, Е. и Л. Йотова. 2008. Принципи на микроикономиката. С.: Издателство на НБУ.

- Ракарова, С. и Ст. Стефанов. 2012. Принципи на макроикономиката. С.: Издателство на НБУ.

- Ракарова, С. 2014. Пътеводител по микроикономика. С.: Издателство на НБУ.

- Ракарова, С. и Ст. Стефанов. 2014. Пътеводител по макроикономика. С.: Издателство на НБУ.

- Begg, D., G. Vernasca, S. Fischer and R. Dornbusch. 2014. Economics. London: McGraw Hill, 11th edition.

- Baumol, W., A. Blinder. 2010. Economics: Principles and Policies, Cengage, 11th edition.

- Samuelson, P. and W. Nordhaus. 2010. Economics, McGraw-Hill, 19th edition.

- Sloman, J. 2003. Economics, Pearson, Sixth edition.

- Lipsey, R.G. and K.A. Chrystal. 2015. Economics. Oxford: Oxford University Press, 13th edition.

- Статии в специализирани икономически издания печат: сп. ”Икономическа мисъл”, сп. ”Икономически изследвания”, сп. ”Икономически и социални алтернативи”, сп. ”Известия”, сп. ”Икономика 21” и др.

- Уеб-страници на национални и международни институции и организации.

Средства за оценяване:

За текущо оценяване изберете една от изброените две задачи (2 бр. есе или практически казус).

Моля спазвайте изискванията за обем и съдържание!

Задача 1 – есе

Целта на задачата е да демонстрирате собствените си виждания по отношение на влиянието на икономиката върху вашето ежедневие и вашия живот, както и разбирането ви на някой от основните икономически въпроси, разгледани в курса.

Задача: Изберете по един въпрос от всяка група и отговорете под формата на есе с обем 700-1000 думи:

1. Първа група:

1.1. Кое е най-важното икономическо решение, което сте вземали някога (и защо)?

1.2. Как оценявате своето икономическо благосъстояние и как очаквате то да се промени съответно в близкото и по-далечното бъдеще (и защо)?

1.3. Кое събитие от последните 2 години е оказало най-голямо влияние върху икономическото ви благосъстояние (и защо)?

1.4. Какви са личните ви икономически приоритети и планове през следващите 5 години (и защо)?

2. Втора група:

2.1.Кои според вас са най-важните фактори за успешното дългосрочно развитие на една фирма или бизнес (и защо)?

2.2. Кои според вас са най-важните фактори за успешното дългосрочно икономическо развитие на една държава (и защо)?

2.3. Кое събитие от последните 2 години според вас ще окаже най-голямо влияние върху развитието на икономиката на България (какви ще са последиците и защо)?

2.4. Какви според вас трябва да бъдат приоритетите на икономическата политика на България през следващите 5 години (и защо)?

Изисквания: Общият обем на представянето на задачата трябва да е 1400-2000 думи и да включва две есета – по едно върху избрана тема от всяка група въпроси.

Задача 2 – практически казус

Целта на задачата е да излезете от зоната си на комфорт, да изслушате няколко различни гледни точки по отношение на нещо, за което имате изградено собствено мнение и да прецените как различното социално и икономическо положение влияят върху мнението на хората.

Задача: Интервюирайте трима души, които не са от обичайното ви обкръжение и се различават помежду си по демографски и икономически характеристики (пол, възраст, етнос, религия, националност, образование, заетост, доходи), като проучите мнението им по един от следните въпроси:

1. Какво според вас означава пословицата „колкото повече, толкова повече“?

2. Какво според вас означава пословицата „евтиното винаги излиза скъпо“?

3. Какво според вас означава пословицата „пари при пари отиват“?

4. Какво според вас означава пословицата „ако искаш да вземаш, научи се да даваш“?

5. Какво според вас означава пословицата „капка по капка – вир“?

6. Какво според вас означава пословицата „работи така, като че ли ще живееш сто години, а живей така, като че ли ще умреш още утре“?

Изисквания: Общият обем на представянето на задачата трябва да е 1400-2000 думи и да включва:

• В рамките на 100-200 думи опишете характеристиките на интервюираните.

• В рамките на 200-300 думи представете своето разбиране на избраната поговорка.

• В рамките на 800-1000 думи опишете вижданията на интервюираните.

• В рамките на 300-500 думи се опитайте да оцените дали и как различния демографски и икономически статус влияят върху разбирането на избраната поговорка.