LOGD154 Коморбидност в логопедията – диагностика и терапия

Анотация:

Логопедия (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: