LAWD204 Юридическа етика

Анотация:

• Усвояването на нравствените аспекти и професионални проблеми е необходимо за всеки юрист, особеното в съвременните условия, в които човекът е висша ценност и от особена важност е гарантирането на човешките права и свободи.

• Юридическите професии са насочени основно към човека. Така юридическата дейност касае най-важните права и интереси на хората, често предполага намеса в личния им живот, ограничаване на техни права, взема на решения, които се отразяват сериозно върху техния живот.

В настоящата дисциплина се систематизират особеностите на етичното поведение на различните юридически професии, нравствените изисквания към техните представители, както по отношение на тяхната професионална дейност, така и по отношение на тяхното поведение извън работа.

• Въпросът за етичните качества на юристите в условията на сложна и променлива икономическа, социална и политическа среда у нас, се поставя с особена острота. Различните случаи и информация в медиите показват, че отличната професионална подготовка, тясната специализация и добри комуникативни умения не са достатъчни, за да може един съдия, прокурор, следовател, адвокат, нотариус да реализира своите отговорности и задължения в правораздавателната система. Ако етичните норми, върху които се изгражда този професионализъм не са устойчиви, е възможно съдебните решения, обвинителните актове и защитните тези да предизвикват съмнение в обществото.

прочети още
История на държавата и правото

Преподавател(и):

доц. Петя Неделева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти:

1) знаят:

• Основните принципи на правната етика в различните юридически професии

• Основни норми от етичните кодекси на различните юридически професии

2) могат:

• Да определят основни етични принципи при упражняване на различните юридически професии

• Да бъдат подготвени за етичните изисквания към различните юридически професии и тяхната реализация при бъдещото им практикуване


Предварителни изисквания:
Докторантите да имат знания и/или умения:

• В областта на история на българската държава и право

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Юридическа етика и нейната роля и място в подготовката на юриста. История на юридическата етика. 2. Морални принципи- функции и структура. Етика – учение за морала. Морал, етика и право 3. Общи категории в етиката. Добро и зло. Справедливост. Дълг. Отговорност. Съвест. Достойнство и чест. Хуманизъм. Понятие личност в етиката и в юридическата етика. 4. Понятие и видове професионална етика
  2. 5. Юридически професии, същност, характеристики и особености. Историческа ретроспекция. Пол, раса и други различия при юридическите професии. 6. Юридически професии и видни юристи. Социално съдържание на юридическите професии. Пол, раса и други различия при юридическите професии. 7. Съдебна етика – съдържание и значение
  3. 8. Нравствени основи в законодателството – правосъдие и съдебна система. Материално и процесуално право. Гражданскоправни и наказателноправни аспекти. Морално-нравствени основи на доказването. 9. Етика при провеждане на следствените действия 10. Нравствени начала при действията по осъществяване на правосъдие
  4. 11. Етични основи на съдебната дейност 12. Реализиране на етични и нравствени начала в прокурорската дейност 12. Етика при съдебните прения 13. Култура при процесуалните действия
  5. 14. Етика в адвокатската професия. Отношения адвокат-клиент. Конфиденциалност. Конфликт на интереси. Такси. 15. Етика при алтернативните способи за решаване на спорове 16. Нравствени основи в дейността на юрисконсулта, нотариуса, съдия-изпълнителя, социални и други органи 17. Етични кодекси 18. Нравствени качества на юриста

Литература по темите:

• Кодекс за етично поведение на българските магистрати

• Етичен кодекс на адвоката

• Европейски кодекс за поведение на медиатора

• Градинаров, Б. Юридическа етика. Фабер, 2011, с. 296.

• Ross Cranston, ets.. Legal Ethics and Professional Responsibility. Clarendon Pres. Oxford. 1995, p. 233.

• Jonathan Herring. Legal Ethics. 200. Oxfort University Press. p. 441.

• Yashomati Ghosh. Legal Ethics And The Profession Of Law. 2014.

• Кобликов, А. С. Юридическая этика. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА– ИНФРА • М), 2000. – 168 с.