LAWD203 Теория и история на правото

Анотация:

Курсът запознава докторантите с основни институти на правото и особености на държавното управление на Месопотамия, Египет, Индия, Китай, Рим и Гърция. Разглеждат се и особеностите на държавното управление и правния ред в българската държава през различните периоди от нейното историческо развитие. Проследяват се основни моменти и особеностите на държавата и правото на Франция, Германия, Англия, САЩ. Разглеждат се различните източници на правото. Представени са развитието на правото и специфичните му институции, ролята на обичайното право, религията и другите неюридически регулатори на обществото. Специално внимание се отделя на политическите и правни възгледи в отделните държави, които в повечето случаи предопределят правното регулиране. Докторантите се запознават и с изворовия материал за историята на различните държави и правни системи, със начините за създаване на правни норми, прилагането на правните норми според изворите. Дисциплината има за цел да формира знания за развитието на правната система като част от развитието на човешката цивилизация, за постепенното оформяне на механизмите на правно регулиране, разделянето на различни отрасли на правото, формирането на правните институти, както и на понятията като право, справедливост, добросъвестност, принуда и пр.

прочети още
История на държавата и правото

Преподавател(и):

доц. Петя Неделева  д-р
проф. Екатерина Михайлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти:

1) знаят:

• основните етапи и характерните особености на развитието на държавата и правото в древността, Средновековието и новото време;

• основните институти на правото в Месопотамия, Египет, Индия, Китай, Гърция, Рим, България, страните от Западна Европа и САЩ;

• догматичната същност на основни институти на правото, като брак, наследяване, право на собственост, вещни права, договори, искове и др.;

• начините, по които се осъществява рецепцията на принципи и институти на правото в съвременното европейско право.

2) могат:

• да правят връзка между отделни правни институти и държавното управление, както и изводи за влиянието на икономически, социални и политически фактори върху развитието на правото;

• самостоятелно да установяват общи основни идеи и принципи на редица институти на правото в миналото и съвременността;

• да характеризират и извършват анализи на отделни правни институти, правни отрасли и сравнение между правни отрасли на различни страни


Предварителни изисквания:
Докторантите да имат знания и/или умения:

• История на България.

• Обща информация за световна и европейска история.

• Обща юридическа терминологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основните етапи и характерните особености на развитието на държавата и правото в древността, Средновековието и новото време
  2. Основните институти на правото в Месопотамия, Египет, Индия, Китай, Гърция, Рим, България, страните от Западна Европа и САЩ
  3. Догматичната същност на основни институти на правото, като брак, наследяване, право на собственост, вещни права, договори, искове и др.
  4. Начините, по които се осъществява рецепцията на принципи и институти на правото в съвременното европейско право
  5. Провеждане на дискусия и изпит

Литература по темите:

• Торбов Ц., История и теория на правото, С.1992;

• Авдеев, В. История на Древния Изток. С., 1950.

• Ангелов, Д. История на Византия, Т. 1-3, С., 1966 – 1971.

• Андреев, М., Ф. Милкова. История на българската феодална държава и право. С., 1979.

• Бринкли, А. История на американския народ. РИВА, 2001.

• Гримал, П. Римската цивилизация, С. 1999.

• Каролина. Уголовно-судебное уложение Карла V. Алма-Ата, 1967.

• Кели, Дж. М. Кратка история на западната теория на правото. РИВА, 1998.

• Неделчев, Н., Древноизточната цивилизация, С. 2000;

• Липшиц, Е. Э. Право и суд в Византии в ІV – VІІІ вв. Ленинград, 1976.

• Микел, П. История на Франция. КАМА, 1999.

• Момзен, Т. Римска история. Изд. ПРОЗОРЕЦ.

• Острогорски, Г. История на византийската държава. С., 1998.

• Сагс, Х. Величието на Вавилон. С., 1998.

• Хунгер, Х. Империя на ново средище. С., 2000.

• Чолов, Р. Римското частно право. С., 2000.

• Манолова, М. История на държавата и правото. Трета българска държава 1978-1944 г., С., 1994.

• Черниловский, З., Всеобщая история государства и права, Москва 1983;

• История политических и правовых учений, Часть I. Древный мир, Москва 1985;

• История политических и правовых учений, Москва 1998;

• Давид, Р., Основные правовые системы современности, Москва 1985;

• The Cambridge Ancient History, Cambridge 1934