LAWD205 Информационно търсене и обработка на информацията

Анотация:

Целта на предложения курс е докторантите да придобият знания и набор от умения за намиране и достъп до релевантна и актуална научна информация по теми, специфични за техните области на изследвания. Курсът запознава с методите и критериите за провеждане на информационно търсене чрез използването както на традиционни, така и на електронни източници; със законите, правилата и институционалната политика, отнасяща се до достъп и използването на информационните ресурси; с научните електронни архиви и изданията на свободен достъп; с методиките за определяне и установяване на импакт фактор и цитируемост; с българските и международните стандарти за цитиране.

Програмата е съобразена със съществуващите международни стандарти за информационна грамотност: Стандарт на ALA (Американска библиотечна асоциация) – “Information Literacy Competency Standards for Higher Education ACRL 2000” – http://www.ala.org/acrrl/ilcomstan.html; Стандарт на библиотечната мрежа по информационна грамотност Baden_Wrttemberg (NIK-BW) – “Standards der Informationskompetenz fur Studierende” -http://www.informationkompetenze.de; European Computer Driving License (ECDL – http://www.ecdl.com).

прочети още
История на държавата и правото

Преподавател(и):

доц. Петя Неделева  д-р
 Радостина Тодорова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти:

1) Знаят и могат:

знания и умения за откриване и локализиране на релевантна и актуална, научна информация по теми, специфични за техните области на изследвания.


Предварителни изисквания:
Докторантите да имат знания и/или умения:

Компютърна грамотностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Провеждане на информационно търсене чрез използването както на традиционни, така и на електронни източници; със законите, правилата и институционалната политика, отнасяща се до достъп и използването на информационните ресурси; с научните електронни архиви и изданията на свободен достъп
  2. Методиките за определяне и установяване на импакт фактор и цитируемост; с българските и международните стандарти за цитиране. План на статия.
  3. Международни стандарти за информационна грамотност: Стандарт на ALA (Американска библиотечна асоциация) – “Information Literacy Competency Standards for Higher Education ACRL 2000” – http://www.ala.org/acrrl/ilcomstan.html; Стандарт на библиотечната мрежа по информационна грамотност Baden_Wrttemberg (NIK-BW) – “Standards der Informationskompetenz fur Studierende” -http://www.informationkompetenze.de; European Computer Driving License (ECDL – http://www.ecdl.com).

Литература по темите:

1. Блюменау, Д. Информация и информационный сервис. Москва, 1989.

2. Българска книга: Енциклопедия. София: Пенсофт, 2004. 506 с.

3. Гайдамакин, Н. А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных. Учебное пособие. Москва: Гелиос АРВ, 2002.

4. Голицына, О. Л., Максимов, Н. В., Попов, И. И. Информационные системы: Учеб.

пособие. Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009.

5. Еко, Умберто. Как се пише дипломна работа, София, 1999.

6. Мавродиева, Иванка. Академично писане: Изграждане на успешни писмени и устни умения в процеса на академичната комуникация. София, 2005.

7. НАБИС Национална академична библиотечно-информационна система [онлайн]. Достъпно от: http://www.nalis.bg/?set_language=bg

8. НАЦИД. БД „Академични длъжности и дисертации“ [online]. Достъпно от: http://nacid.bg/bg/dissertations/

9. Павловска, Е. Информационно осигуряване на научните изследвания : Същност, модели, приложения. София : Изток-Запад, 2012, 280 с.

10. Тотоманова, А. Националната библиография на България : състояние, проблеми, тенденции на развитие. В: Българска библиография 1852–2002 : Юбилеен сборник. Велико Търново, 2002, с. 81–97.

11. Чавдаров, Ст. Теория и методика на научната информация : Обработване, търсене и разпространение. София, 1984.

12. Шуманова, Н., Янакиева, Т. Към въпроса и същността на системите за библиографска

информация. В: Изв. НБКМ, №23 [29], 1999, с. 161-167.

13. Шуманова, Нина. За библиотеките, за информацията и за още нещо. София, 2001.

14. Янакиева, Елена, Игнатова, Красимира, Папазова, Красимира, Панчева, Цветанка. Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване: Учебник. София: Бълг. библ.-информ. асоц., 2013, 276 с.

15. Annesley, Thomas M. Giving Credit: Citations and References. In: Clinical Chemistry [online], Jan

2011, Vol. 57, Issue 1, pp. 14-17. DOI: 10.1373/clinchem.2010.158048. Available from: http://clinchem.aaccjnls.org/content/clinchem/57/1/14.full.pdf

16. Baskerville, Richard, Myers, Michael D. Information systems as a reference discipline. In: MIS Quarterly, 2002, pp. 1-14. Available from: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=2622&context=misq

17. Bawden, David, Robinson, Lyn. Introduction to information science. London: Facet. 2012, 384 p.

18. Cassell, Kay Ann, Hiremath, Uma. Reference and information services: An introduction.

American Library Association, 2013. 510 p.

19. Clarivate Analytics. Web of Science [online]. Available from: ttp://clarivate.com/?product=webof-science

20. Directory of open access journals. Available from: http://www.doaj.org /

21. EasyBib [online]. Available from: http://www.easybib.com/

22. Elsevier. SCOPUS [online]. Available from: https://www.elsevier.com/solutions/scopus

23. EndNote [online]. Available from: http://endnote.com/

24. European Commission. Eurostat. [online]. Available from: http://ec.europa.eu/eurostat

25. Gibaldi, Joseph. MLA handbook for writers of research papers. 7th ed. New York, 2009.

26. Harzing, Anne-Wil. The Publish or Perish Book. [online]. 2010-2013. Available from:

http://www.harzing.com/popbook/index.htm

27. INIST. System for Information on Grey Literature in Europe – OpenGrеy [online]. Available from: http://www.opengrey.eu/

28. ISBD Международен стандарт за библиографско описание. Консолидирано издание. София, 2012 Достъпно и на http://www.lib.bg/publish/IFLA/IFLA_ISBD.pdf

29. Kuhlthau, Carol C. Inside the search process: Information seeking from the user's perspective. In: JASIS, 1991, Vol.42, N5, pp. 361-371. Available from:

http://faculty.washington.edu/harryb/courses/INFO310/Kuhlthau.pdf

30. Kuhlthau, Carol C. Seeking meaning: a process approach to library and information services. 2nd ed. Westport, CT: Libraries Unlimited, 2004, 264 p.

31. Mendeley [online]. Available from: https://www.mendeley.com/ Virkus, Sirje. Information Culture. Institute of Information Studies, Tallinn University, 2012.

32. Virkus, Sirje. Information Culture. Institute of Information Studies, Tallinn University, 2012. Available from: ttp://www.tlu.ee/~sirvir/Information%20and%20Knowledge%20Management/Information%20Culture%202/references.html

33. UN. UNBISnet (UN Bibliographic Information System). [online]. Available from: http://unbisnet.un.org/

34. UNESCO. Global Open Access Portal [online]. Available from: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/

35. UNESCO. Thesaurus [online]. Available from: http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/

36. Zotero [online]. Available from: https://www.zotero.org/