TURD106 Специализиран английски език

Анотация:

Туристическата индустрия е многонационална и многоезична.

Общуването с клиенти чуждестранни партньори, търсенето и назначаването на работа в хотелския и ресторантьорския бизнес, рекламата и продажбите, както и коректните делови отношения изискват познаването на най-широко използвания за тези професионални умения английски език – непосредствена работа с клиенти и персонал от различни националности, четенето и писането на специфични текстове от деловата кореспонденция, обработка на документи и материали в сферата на човешките ресурси, размяната на различни комуникационни форми в интерес на коректните отношения по договори и с клиенти. И не на последно място – основни познания по география и история за по-висока конкурентноспособност.

На английски език се ръководи работата в големите хотелски и ресторантски вериги, както и в малките семейни фирми по света, които наемат сезонен персонал от почти цял свят.

Тъй като в туризма приходите до значителна степен зависят от „човешките умения” и личния контакт, споделянето на общ език за раличните националности, участващи в процеса на осъществяване на туристическите услуги, е ключ към успеха, без който вратите към света на този бизнес остават затворени или евентуално едва леко открехнати.

За целта курсът въвежда в пространната област на дейностите в сферата на туризма с терминологията на универсалния за тази индустрия английски език. А глобализацията налага да се държим и в родината си така, сякаш цял свят ни гледа.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да изготвят на английски език документация в областта на управлението на средна туристическа фирма и голяма световна верига;

• Да общуват на английски с колеги, висшестоящи и работодатели в професионалната си област;

• Да познават и прилагат специфичните за професиите в туризма общоприети международни практики

2) могат:

• Да се представят с индивидуално CV на английски изчерпателно и убедително; да си направят портфолио за кандидатстване в смесена или чуждестранна фирма; да представят фирмата, за която работят, да напишат препоръка за свой колега; да се оплачат и да се извинят писмено; да отговорят бързо и възможно най-благоприятно на поне 100 въпроса при интервю за нова длъжност; да издават разпоредби на екип на разбираем за участниците в него език, както и да откликват на изискванията и очакванията на разнородни по националност и състав потребители на предлаганата услуга.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Работни познания по английски език.

• Основни икономически и управленски знания.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература и помагала:

Textbooks and other sources of information

Hospitality Today – от Библиотеката на НБУ

MBAM 621 Textbook – от Библиотеката на НБУ

English-Bulgarian Dictionary of Hotels, Tourism and Catering Management , Lettera Publishing House, Plovdiv

Bulgarian Cuisine – Dim. Manov

Средства за оценяване:

Дискусия и Портфолио