TURD103 Стратегически маркетинг в туризма

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите със задълбочени постановки за същността, специфичните особености и направления на развитие на маркетинга, като философия на бизнеса, стратегия, политика и практика за поведението на предприятието на пазара в условията на конкурентната пазарна икономика. В курса се разглежда в дълбочина логическата обвързаност между философията на маркетинга, неговите елементи и инструментариум, спецификата на туристическия бизнес и произтичащата от нея маркетинг практика. Специално внимание се отделя на пазарните особености на туризма,проучването на туристическото търсене като важна съставна част на маркетинг проучването, маркетинговите стратегии и политика, разработването на маркетинг плана и бюджета на туристическите предприятия.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

доц. Надя Миланова  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Докторантите получават умение да познават специфичните особености на маркетинга в този бранш, да формират индивидуална позиция и да съобразяват необходимостта от взимане на решения в различен контекст. Запознават се с практическата част на маркетингови проучвания и добавената стойност за бизнеса от подобна информация.
Предварителни изисквания:
Необходимо е предварително познаване на основите на маркетинга както на национално така и на международно ниво. Курсът има надграждаща роля за знанията на докторанта.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Димова, н. (2009), Основи на маркетинга, НБУ

2. Димова, Н.(2011),Дистрибуционан политика, НБУ

3. Димова, Н. (2011), Маркетингови аспекти на емоционалното пазаруване, НБУ.

4. Котлър, Ф. 2002. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”.

5. Ламбен, Ж.-Ж. 2006. Менеджмент, ориентированный на рынок: Стратегический и операционный маркетинг. Питер.

6. Младенова, Г. 2006. Маркетингово планиране. УИ “Стопанство”.

7. Младенова, Г. 2000. Маркетингови анализи. Тракия-М.

8. Маринова, Н. Икономика на туризма, София, НБУ, 2019г., 275стр., под печат.

9. Маринова, Н. Международен маркетинг, София, НБУ, 2017г., 377стр., ISBN: 978-954-535-966-8.

10. Караилиева, М., 2017, „Предизвикателства пред стратегическия маркетинг на туристическа дестинация в условията на глобализация“, Годишник на Департамент „Администрация и управление“, НБУ,Том 2, 17-Milena-Karailieva.pdf (с. 164-174), ISSN 2603-297X (Online https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-2-2017-issn-2603-297-x-online

11. Караилиева, М, 2018, „Иновационен мениджмънт и глобални трансформации в туризма“, Годишник на Департамент „Администрация и управление“, НБУ, Том 3, 48-Milena-Karailieva.pdf (с.750-764), ISSN 2603-297X (Online https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online)

12.Караилиева, М., 2020,"Дигиталната икономика и динамичното въздействие върху туризма на макро, мезо и микро равнище – влияния и предизвикателства" (Digital Economy and Dynamic Imact on Tourism at Macro, Meso and Micro Level - Influences and Challenges) - "International Journal of Sciences and Arts, Volume 1, (113-125 с.)ISSN 2671-3551

Допълнителна

1. Дейан, А. 2003. Изучение рынка, Питер.

2. Дибб, С. 2001. Практическое руководство по сегментирования рынка. Питер.

3. Диксон, П. 1998. Управление маркетингом. Бином.

4. Доил, Питер. 2001. Маркетинг, ориентированньi на стоимость, Питер.

5. Дракър, П. 2002. Ефективното управление. Класика и стил.

6. Дракър, Питър. 2002. Практика на мениджмънта. Класика и стил.

7. Желев, С. 2000. Маркетингови изследвания за маркетингови решения. Тракия-М.

8. Залтман, Дж. 2006. Как мислят потребителите? Незаменими прозрения за „манталитета” на пазара. Класика и стил.

9. Иванов, П. 2004. Цели, стратегии и тактики в маркетинга, ИСК.

10. Изкуството на войната: древни китайски трактати. 2001. ИК”Труд”.

11. Класова, Св., кол. 2002. Маркетинг. УИ”Стопанство”.

12. Котлър, Ф. 2000. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”.

13. МакДональд, М. 2003. Стратегическое планирование маркетинга. Питер.

14. Макнийли, Мак. 2002. Сун Дзъ и изкуството на войната в бизнеса. Фокус.

15. Портър, М. Е. 2004. Конкурентното предимство на нациите. Класика и стил.

16. Прайд, У. , Феръл, О. 1994. Маркетинг: концепции и стратегии. Форком.

17. Рийс, Ал. 2002. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. Класика и стил.

18. Траут, Джак, С. Ривкин. 2000. Бъди различен или умри. Кръгозор.

19. Хетън, Анджела. 2001. Планирането в маркетинга. Инфодар

20. Чан Ким, Моборньо. 2006. Стратегията „Син океан”, Локус.

21. Aaker, David A. Strategic Market Management. 6-th ed., John Wiley and Sons.

22. Ambler T. 2000. The Financial Times Guide to Marketing: From Advertising to Zen. Pitman Publishing.

23. Hamel G. 2000. Leading the Revolution. HBSP, Boston (Mass.).

24. Hamel G., Prahalad C.K. 1994. Competing for the Future. HBSP, Boston (Mass.).

25. Hiebing, R.G.Jr., Scott Cooper. The Successful Marketing Plan, 3-rd ed., McGraw-Hill, 2003

26. Lenskold, James D. Marketing ROI. The Path to Campaign, Customer, and Corporative Profitability, McGraw Hill, 2003.

27. Lynch R. 1994. European Marketing: A Strategic Guide to the New Opportunities. IRWIN.

28. McDonald Malcolm. 1995. Marketing Plans. How to Prepare Them, How to Use Them. Oxford (UK): Butterworth- Heineman Ltd.

29. Mercer, D. 1998. Marketing Strategy – the Challenges of the External Environment. Penguin Books.

30. Peter J. P. 1998. Consumer Behaviour and Marketing Strategy. McGraw- Hill.

31. Периодични издания: European Journal of Marketing; International Marketing Review; Journal of Marketing ( American Marketing Association); Journal of Strategic Marketing; Marketing Intelligence and Planning; International Journal of Research in Marketing; Journal of Euromarketing; Journal of Marketing Management (Charterd Institute of Marketing); Journal of Marketing Management (Marketing Management Association), в-к Капитал, в-к Пари, електронни списания и др.

Средства за оценяване:

Устен изпит