MPCD105 Медии и обществени комуникации в Уеб 2.0

Анотация:

Курсът има за цел да фокусира вниманието на докторантите върху новите процеси в сферата на комуникации като съдържание генерирано от потребителите, колективна интелигентност и краудсорисинг. Изследванията на новите процеси дават познания, с които да се търсят отговори на въпросите, които промените, настъпили, следствие на технологиите, поставят на дневен ред в сферата на медиите и обществените комуникации.

прочети още
Медии и обществени комуникации

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания:

• как се промениха медиите слес появата на уеб 2.0.

• как се промениха публичните комуникации след появата на уеб 2.0.

• какви са спецификите и приложенията на новите технологии в медиите и публичните комуникации.

2) умения:

• ще могат да анализират процесите, свързани с медиите и новите технологии.

• ще могат да планират комуникации в средата на уеб 2.0.

• ще познават новите концепции и тяхното влияние върху медиите и публичните комуникации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• в сферата на традиционните медии.

• в сферата на публичните комуникации.

• в сферата на прилагането на изследователски практики.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Бошнакова, Десислава, Колективната мъдрост: Краудосорсинг, София, 2016

2. Скот, Миърман Дейвд, Новите правила в маркетинга и в ПР, София, 2013

3. Солис, Брайън, Новият бизнес модел, София, 2015

4. Howe, Jeff, Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business, USA, 2009

5. Surowiecki, James, The Wisdom of the Crowds, USA, 2005

6. Brabham, Daren, Crowdsourcing, MIT Ppress, 2013

7. Sloane, Paul, A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing, USA, 2011

8. Tapscott, Don and Anthony D. Williams, Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, USA, 2010

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ- 30%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА- 70%