MBAD303 Финансов контрол

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Курсът разглежда теми, свързани с усвояването на материята по финансов контрол. Целта на учебната дисциплина е да създаде и развие знания, отнасящи се до институционалната рамка на финансовия контрол. Насочен е към изпълнението на две основни функции:

- да разяснява задълбочено и интегрално, но същевременно по достъпен начин институционалната структура на финансовия контрол;

- да съдейства за изграждане на умения, необходими в контролната практиката.

При интерпретирането на тематичните единици са представени както традиционните подходи, така и съвременните тенденции в областта на финансовия контрол. Целта е да се отговори на съвременните изисквания за широко обхватна и задълбочена подготовка на студентите в тази област.

прочети още
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство и одитинг)

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
проф. Иванка Данева  д-р
гл. ас. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- технологията на финансовия контрол;

2) могат:

- да участват в контролният процес;

- да прилагат отделни методи и техники на контрола;


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

по счетоводство и финансово право

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Динев, М. Контрол в социалното управление;

2. ЗСП

3. ЗАДФИ

4. ЗФУКПС;

5. ЗВОПС ;

6. ЗНАП

7. ЗНФО

8. ЗКФН

9. Лекции;

Средства за оценяване: