MBAD130 Публично и капиталово осигуряване-принципи и практика

Анотация:

Курсът има за цел да даде на докторантите задълбочени базови теоретични знания в областта на социалното осигуряване, да ги запознае с основните методологически търсения и съвременните изследователски насоки в тази област. Обучението е насочено към придобиване на цялостна представа от докторантите за приложните аспекти на икономиката и организацията на социалното осигуряване.

прочети още
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти:

1) знаят:

• Основните научни трудове в сферата на социалното осигуряване;

• Съвременните тенденции в развитието на социалното осигуряване;

• Нормативната уредба, отнасяща се до изграждането и функционирането на системата за социално осигуряване в нашата страна;

• Практическите резултати от реформата в областта на социалното осигуряване в нашата страна.

2) могат:

• Да анализират проблеми на социалното осигуряване;

• Да прилагат общите и специфични закони, отнасящи се до социалното осигуряване;

• Да анализират практическите резултати от провежданата социална реформа.


Предварителни изисквания:
Докторантите да имат знания и/или умения:

По макроикономика, микроикономика, финанси, парични и капиталови пазари.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Теоретични основи на социалното осигуряване. Възникване, развитие, същност, принципи, функции.Социална политика и социално осигуряване.Осигурителни рискове, осигурени лица, осигурителен фонд,осигурителни плащания.Системи за финансиране на социалното осигуряване.Приватизация на осигурителния сектор.
  2. Разходопокривно социално осигуряване във фондовете на държавното обществено осигуряване Пенсионно осигуряване.Осигуряване за временна нетрудоспособност.Осигуряване при безработица.Здравно осигуряване.
  3. Приватизация на социалното осигуряване. Осигурителен пазар. Фондове за допълнително социално осигуряване в нашата страна. Фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.Фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.Допълнително капиталово доброволно осигуряване във фондове за безработица и/или професионална квалификация.
  4. Инвестиционна политика на пенсионните фондове. Пенсионните фондове-институционални инвеститори.Принципни подходи при инвестиционното регулиране.Параметри за формиране на инвестиционната политика на осигурителните фондове в нашата страна.
  5. Управление на инвестиционния риск в капиталовото осигуряване. Специфика при измерването и уравлението на риска при инвестирането на пенионните активи. лекция
  6. Контрол и надзор в социалното осигуряване Същност, особености, видове, цели и задачи на контрола в осигуряването. Контрол върху приходите и разходите в публичното осигуряване.хКонтрол върху допълнителното социално осигуряване.Контрол върху дейността на регулаторните органи. лекция
  7. Координация на осигурителните системи в Европейския съюз Необходимост и цел.Прилагани механизми .Лисабонска стратегия и Открит метод за координация на пенсионните системи в Европейския съюз лекция 4 8 Общо часове

Литература по темите:

1. Георгиев, Здр., Йорданов, Пл. Теория на социалното осигуряване, Свищов, 2004.

2. Гладилов, Ст., Делчева, Е. Икономика на здравеопазването, С., 2000.

3. Гочев, Г., В.Манов. Социално осигуряване.изд. Тракия М, 2004.

4. Данева, И. Капиталовото осигуряване за адекватни и устойчиви пенсии. С., 2016

5. Данева, И. Осигуряване и осигурителен пазар, С., НБУ, 2018

6. Данева, И. Инвестиции на пенсионните фондове – проблеми и решения.Свищов, 2009.

7. Делчева, Е.Управление на здравното осигуряване, С., 2006

8. Делчева, Е.Здравният икономикс, С., 1994

9. Димова, Д.Осигурителни и социално-защитни стратегии, Тракия –М, С.,1999.

10. Димова, Д., Социално-осигурителни отношения,С.,2001.

11. Динев, М. Контрол в социалното управление. Изд. Тракия, 1999.

12. Дулевски, Л., Стефанов, С. Осигурителни системи и фондове в България”.,С.,1999.

13. Изисквания към рекламните и писмените информационни на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества (www.fsc.bg).

14. Капиталовите системи :ролята им за решаване на пенсионния проблем. Презентации и доклади от международна конференция на FIAP и БАДДПО, Варна, 2007.

15. Кацаров, Ив. Теория на общественото осигуряване.Свищов, 1967, част І и ІІ..

16. Константинов,Н.Социално осигуряване в България.С.,2001.

17. Лисабонска стратегия. Национална програма за реформи, С.,2007.

18. Мултифондовете-приложение и перспективи в пенсионните системи от страните от Централна и Източна Европа. Доклади на международна конференция, София, септември, 2009 г.

19. Павлов, Н.Социално осигуряване(организационно-управленски аспеки), Свищов, 1998

20. Павлов, Н., З.Георгиев. Организация и управление на здравното осигуряване. Изд. Торнадо-НВ, 2001.

21. Павлов, Н. Либерализация на социалното осигуряване(предизвикателства, подходи, решения), В.Търново, 2007

22. Павлов, Н.Социално осигуряване, Свищов, 1998

23. Павлов, Н. Осигурителни схеми, Свищов, 2007

24. Павлов, Н., Пл. Йорданов, С.Пантелеева, Т.Илиева, Предизвикателства пред конвергенцията на българската пенсионна система в ЕС. “СА “Д.А.Ценов”, Свищов, 2008,

25. Регламенти и директиви на Европейския съюз в областта на социалното осигуряване.

26. Христосков, Й. Социално осигуряване(теория, организация, практики).С., 2009 г.

27. Христосков, Й и др.,. Социално осигуряване, С., 2010.

28. Цакова, В. Приватизация на лечебните заведения. С., 2000.

29. Шопов, Г. Финансовата стабилизация на пенсионната система в период на преструктуриране.С., 2001.

30. Сборник доклади от Международна конференция „Мултифондовете-приложение и перспективи в пенсионните системи от страните от Централна и Източна Европа”, София, септември, 2009 г.

31. Blome, S., Fachinger, K., Franzen, D., Scheuenstuhl, G.,Yermo, J.Pension Fund Regulation and Risk Management: Results from an ALM model optimization exercise.OECD, May 2007.

32. Developments in Pension Fund Risk management in Selected OECD and Asian Countries, OECD, 2005.

33. Dikinson, G.M. ”Regulation of the Investment Policies of Insurance Company in the OECD”, in Policy Issues in Insurance, OECD, Paris, 1993.

34. Hammer,B. Pension Funds and Socially Responsible Investment: The State of the Game, OECD,February 2005.

35. Iglesias, A. La Regulacion de las Invesiones de los Fondos de Pensioes en America Latina, FIAP, CIEDEESS, 2005.

36. Munell,A., Mildon, D. Are Retirement Savings Too Exposed to market Risk? Center for Retirement Research at Boston College, October, 2008, number 8-18.

37. OECD. Global Pension Statistics.

38. OECD,Global pension statistics project –measuring the size of private pensions.

39. Pensions for the Future: Developing Individually Funded Programs.Сборник презентации на международен семинар, организиран от FIAP, Перу, 2008.

40. Pension Market in Focus, OECD