MBAD304 Финансово-счетоводен мениджмънт

Анотация:

Курсът представя множество съвременни аспекти на финансовата и счетоводната дейност на предприятия от финансовата и нефинансовата сфера. Ударението е поставено върху уменията да се анализира и интерпретира задълбочено финансово-счетоводната информация, което да е основа за вземане на обосновани управленски решения в областта на финансите и счетоводството с оглед развиването на специфични компетенции, необходими за решаването на практико – приложни проблеми в сферата на финансите и счетоводството.

Съдържанието на курса се актуализира текущо и се привежда в съответствие с нормативната уредба и постиженията във финансовата и счетоводната теория и практика.

прочети още
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• кои са подходите и методите за анализ на финансови отчети и оценка на риска за финансова институция;

• кои са подходите и методите за анализ на финансови отчети и оценка на риска за предприятията от нефинансовия сектор;

• методите за инвестиционен анализ и стойностно-базирани модели за анализ и оценка на бизнеса;

2) могат:

• да анализират задълбочени финансови отчети с отчитане на спецификата на предприятията от финансовия и нефинансовия сектори;

• да интерпретират създаваната в икономическите структури финансово-счетоводна информация в т.ч. нейното систематизиране според различни цели и нейното приложение при обосноваване на управленски решения;

• да осъществяват инвестиционен анализ посредством прилагане на различни методи;

• да прилагат стойностно-базирани модели за оценка на бизнеса;
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по:

• Корпоративни финанси

• Счетоводство на предприятието (Финансово счетоводство)

• Управленско счетоводство

• Финансов контрол

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Финансово-счетоводен анализ на предприятията от финансовата сфера. Анализ на финансовите отчети и оценка на риска в банките, в пенсионните фондове, пенсионно-осигурителни дружества, застрахователни дружества и договорни фондове.
  2. Анализ на финансовото състояние на предприятията от нефинансовия сектор. Информационно осигуряване. Направления и показатели за анализ (абсолютни и относителни)
  3. Финансово-счетоводен мениджмънт на корпоративни структури. Специфични характеристики на отчетните единици. Проблеми при организирането на счетоводните информационни системи и специфични изисквания към тях, счетоводно представяне на ефектите от измененията от обменните курсове, валутни преизчисления на финансовите отчети.
  4. Анализ на инвестиционната дейност. Инвестиции и инвестиционен анализ. Методи за инвестиционен анализ – характеристика и специфика на приложението
  5. Стойностно базирани модели за оценка на бизнеса. Характеристика на отделните модели. Особености при прилагането им.

Литература по темите:

І. Учебници и учебни помагала

• Миланова, Е. и др. Счетоводство на застрахователи и осигурителите. УИ – УНСС, 2018.

• Петрова, Д. и др. Финансово-счетоводен мениджмънт УИ-УНСС, 2018.

• Димитров, М. и И. Андреев. Счетоводният анализ, Абагар, 2015.

• Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност. /Стивън М. Браг, София, 2015.

• Душанов, И. и М. Димитров. Курс по счетоводство на предприятието. Осмо основно преработено и допълнено издание, Фабер, 2015.

• Колева, Р. и др. Анализ на търговския бизнес. Фабер, 2012.

• Трифонов, Т. Управленско счетоводство, София, 2009.

• Йонкова, Б. Управленско счетоводство,София, 2008

ІІ. Нормативни актове

• Закон за счетоводството. http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135213569

• Международни счетоводни стандарти. http://balans.bg/счетоводни-стандарти/ ; https://audit-bg.com/мсфо/

• Международни стандарти за финансово отчитане. В: http://www.odit.info/?s=2&c=61

• Национални счетоводни стандарти. http://balans.bg/счетоводни-стандарти/

• Закон за независимия финансов одит. Обнародван - Държавен вестник, бр. 95 от 2016 г., Последно изменение и допълнение, Държавен вестник, бр. 18 от 2020 г.

• Закон за кредитните институции и наредбите по неговото прилагане. Обнародван – Държавен вестник бр. 59 от 2006 г., Последно изменение Държавен вестник бр.64 от 2020 г.

• Кодекс за социално осигуряване и наредбите по неговото прилагане. Обнародван – Държавен вестник бр. 110 от 1999 г., Последно изменение Държавен вестник бр.69 от 2020 г.

• Кодекс за застраховането и наредбите по неговото прилагане. Обнародван – Държавен вестник бр. 102 от 2015 г., Последно изменение Държавен вестник бр.64 от 2020 г.