TCMD009 IP базирани мрежи

Анотация:

Курсът е предвиден като лекционен в областта на IP базираните мрежи и технологии за докторанти в програма "Телекомуникации". Има за цел да мотивира докторантите за изследвания в областта на IP базираните мрежи, за изготвяне на модели и освояване на архитектурата и функциите в IP базираните мрежи. Да даде познания за реализиране на изследователски проекти в динамично развиващата се областа на мрежите базирани на IP, корпоративните мрежи, IoT и др.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р
доц. Иван Богомилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да имат познания в областта на IP базираните мрежи и технологии.

2) могат:

• да могат да изследват и моделират IP базираните мрежи

• да имат умения в архитектурата и реализирането на IP базирани мрежи и технологии.


Предварителни изисквания:
Интернет технологии и IP

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Телекомуникационни мрежи и системи 2. Компютърни мрежи и компоненти 3. Адресация в компютърните вмрежи - IPv4 и IPv6 4. IP базирани мрежи 5. Архитектура на IP базирани мрежи - функции и протоколи 6. Приоритетност на обслужване- QoS в IP базирани мрежи 7. Моделиране на IP базирани мрежи 8. Принципи на трафично проектиране в IP базирани мрежи. 9. Производиталност, ефективност и надеждност на IP базирани мрежи 10. Оптимизация на трафика в IP базирани мрежи. 11. Сигурност в IP базираните мрежи

Литература по темите:

Записки на лектора

Средства за оценяване:

Курсова работа, тест и анализ