TCMD006 Програмни системи за анализ и проектиране в телекомуникациите

Анотация:

• Курсът дава основни знания по разработване на компютърни модели на динамични системи в среда Matlab и провеждане на сумулационни изследвания, свързани с конкретни практически задачи. С помощта ма програмната среда LabView и хардуерната платформа ELVIS II студентите се запознават с методиката по създаване и реализиране на виртуални инструменти и приложението им за измерване, анализ и автоматизирана обравотка и генериране на сигнали.

• Целта на курса е да се усвои математическия апарат за описание на елементарните типови звена, изграждащи системите и чрез средствата и възможностите на програмните среди Matlab и LabView да ги използват за анализ и синтез на блокове и устройства на телекомуникационни системи.

• Базирайки се на опростен математически апарат, курсът разглежда достатъчно широк кръг от приложно ориентирани проблеми.

• Чрез практически занятия студентите да придобият базови умения при работа в програмна среда Matlab и LabView като ги използват за решаване на практически задачи с средна степен на сложност.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

проф. Пламен Цветков  д-р
доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• основните понятия в областта на компютърното моделиране и симулиране;

• програмните средства на Matlab (процедурният и графичния езици за симулиране, библиотеките и приложните разширения) за решаването на конкретни практически задачи.

• математическия апарат за описание на елементарните типови звена, изграждащи системите и да ги използват за анализ и синтез на блокове на телекомуникационни системи.

• програмната среда LabView и хардуерната платформа ELVIS II и възможностите им за реализиране на виртуални инструменти.

2) могат:

• ще могат да синтезират елементарни математически модели на базата на физическа структура.

• ще познават и използват програмната среда Matlab и разширението Simulink за симулацинно изследване на системи.

• ще познават и използват програмната среда LabView за реализиране на виртуални инстументи..


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат основни знания от обучението по математика, електротехника, електроника и специализираните курсове по телекомуникации.

• Да умеят да решават задачи от обучението по математика, електротехника и електроника.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• С. Йордановаи П. Цветков. Приложно моделиране и симулиране на системи.

• D. Matko, B. Zupancic, Simulation and Modelling of Communication Systems.

• Matlab with Simulink User’s Gide. The Matworks Inc.

• Simulink Communications Toolbox User’s Gide. W. Wang, The Matworks Inc.

• User’s Guide for ELVIS II. The National Instruments Inc.

• User’s Guide for LABVIEW. The National Instruments Inc.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

1) Самостоятелно изпълнение на практическа задача - 80%

2) Представяне и защита на практическата задача - 20%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ:

1) Самостоятелно изпълнение на практическа задача - 80%

2) Представяне и защита на практическата задача - 20%

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СТУДЕНТ МОЖЕ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ФИНАЛЕН ИЗПИТ ИЛИ ОТ ЧАСТ ОТ ФИНАЛНИЯ ИЗПИТ:

При текуща оценка от семестъра 3.00 или повече студентът има право да не полага изпит върху материала от този семестър, но може да го направи, ако желае да повиши оценката си.