TCMD005 Управление на знанията в телекомуникациите

Анотация:

Основна цел на дисциплината е да запознае студентите с основите на теорията на мениджмънт на знания и приложението и в организации и фирми. Курсът дава общапредстава за управлението на знания като научна дисциплина и връзката й със стратегическото управление на организациите. Разглеждат се основни понятия за дисциплината, основни процеси и модели за управление на знания и иновации, трансифер на знания, организационна култура, техники и технологии за управление на знания, проектиране и контрол на система за управление на знания. Специално внимание в курса се обръща на одита на знания и контрола на ефективността на стратегията за управление на знания във връзка с реализирането на корпоративните цели. В курса се разглеждат практически методи за управление на знания, както по отношение на човешките ресурси, така и във връзка с бизнес процесите и информационните технологии, които ги подпомагат. Практическите занятия са свързани с реалната практика при управлението на знания.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Елисавета Гурова  д-р
доц. Йосиф Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

управление на знания и иновации, стратегическо управление, одит на знания, разработване на стратегия, техники за анализ, проектиране на система за управление на знания
Предварителни изисквания:
познания в ИКТ, английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. TRAINMOR KNOWMORE, Handbook on organizational knowledge management, 2008, Greece, http://www.trainmor-knowmore.eu/

2. Shelda Debowski, Knowledge Management, John Wiley & Sons Australia Ltd., Sidney, 2006

3. Dalkir, K.: Knowledge management in theory and practice, Elsevier, Butterworth, 2005

4. Paul Bocij, Andrew Greasley, Simon Hickie, Business Information Systems, Technology Development & Management, Pearson Education Ltd, Harlow,2008

5. Nonaka, I., H.Takeuchi, The knowledge creating company: How Japanese Companies create the Dynamics of Innovation, Oxford, Oxford University Press, 1995

6. Mertins, K., P.Heisig, J.Vorbeck, Knowledge Management – Concepts and Best Practices, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 2003

7. Tiwana, A., The Knowledge Management Toolkit, Prentice Hall, 1999

8. Liebowitz, J., Knowledge management Handbook, CRC Press LLC, 1999

9. Strategic Management, Theory and Application, Adrian Haberberg & Alison

Rieple, Oxford University Press, New York, 2008

10. Davenport, T. H., L. Prusak, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Boston: Harvard Business School Press, 1998

11. Bergeron B., Essentials of Knowledge Management, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2003

12. Ackerman M., Pipek V., and Wulf V., Sharing Expertise: Beyond Knowledge Management, Cambridge Ma: MIT Press, London, 2003

13. Hildreth P., Kimble C., Knowledge Networks: Innovation through Communities of Practice, Idea Group Publishing, Hershey, 2004

14. Bensoussan, B. , C. S. Fleisher, The Financial Time Guide to Analysis for Managers , Pearson Education Ltd.,2009

Средства за оценяване:

курсов проект