TCMD002 Перспективни цифрови мрежи и услуги

Анотация:

Телекомуникационните и информационни системи и мрежи са предназначени да обслужват заявки за ползване на най-разнообразни услуги от абонатите, при което е задължително изискването за осигуряване от оператора на съответно за услугата качество на обслужване. Курсът има за задача да подготвя специалисти по телетрафично инженерство, без което не може да се говори за изграждане на икономически ефективни телекомуникационни и информационни системи и мрежи, при осигуряване на необходимото качество на обслужване на предоставяните на абонатите услуги. По същество курсът обобщено обхваща тематиката на обслужващите телекомуникационни и информационни системи и мрежи (съдържащи процесорно управление и съответен системен и приложен софтуер, чрез което се реализират алгоритмите на обслужване), използващи различни технологии и в този смисъл е интердисциплинарен. Нещо повече, самото създаване на съобщителните системи и мрежи, тяхното развитие и предоставянето на услуги се базира изцяло на телетрафичното инженерство, както и съпътстващото изследване, проектиране и т.н.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р
доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Обучаемите ще могат да извършват качествена и количествена оценка и оразмеряване на перспективните телекомуникационни мрежи и услуги.
Предварителни изисквания:
Да познават основите на телекомуникационните мрежи, услуги и приложения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Модел на обслужването на телекомуникационен трафик. Качество на обслужване. Телетрафично инженерство).
 2. Пълнодостъпен сноп и формула на Ерланг.
 3. Пълнодостъпен сноп с чакане.
 4. Качество на обслужване в телекомуникациите.
 5. Системи с явни загуби при интегриран трафик. Групово постъпване на повикванията. Многоскоростен входящ поток.
 6. Обслужване на телетрафика в широколентовите мрежи.
 7. Симулационни модели на телетрафични системи. Функции на случайни разпределения, използвани в телекомуникациите.
 8. Симулационни модели на телетрафични системи. Телефонна система с комутация на канали.
 9. Принципи на трафично проектиране на мобилна клетъчна мрежа.
 10. Принципи на трафично проектиране на широколентова мобилна мрежа. Управление на трафика в радиоинтерфейса на мобилни мрежи.
 11. Комутация от следващо поколение и NGN.
 12. VOIP - приложение на софт-комутатор архитектурата. IP терминали за VoIP. Медиен шлюз. Софт-комутатор. Протоколи за управление на медийните шлюзове.
 13. Протокол SIP. Заявки и отговори. Прокси сървъри и пренасочващи сървъри. Гръб към гръб потребителски агенти.
 14. Протокол MEGACO/H.248. Протокол MGCP. Сигнализация между два софт-комутатора.
 15. VoIP - обслужване на повикване. Протоколи Н.323 и SIP. Обобщен протокол за сигнализация при сесия в IP мрежа. Комплект от протоколи Н.323. Сигнализация за повикването и сигнализация за средата. RAS сигнализация. Еволюция на Н.323.Качество на обслужване QoS на VoIP мрежа. Комутация с етикети. Проектиране на VoIP. Проектиране на медиен шлюз.

Литература по темите:

1. Мирчев С. Телетрафично проектиране. С., Нови знания, 1999.

2. Славова Ц. Теория на телетрафика и съобщителните мрежи. ТУ - София, 1991.

3. Славова Ц., В. Радев. Ръководство за аудиторни упражнения по теория на телетрафика и съобщителните мрежи. ТУ - София, 1992.

4. Цанков Б. Телекомуникации. Фиксирани, мобилни и IP. С., Нови знания, 2006.

5. Боянов К. и др. Компютърни мрежи и Интернет. С., ЦЛПОИ-БАН, 1998.

6. Тед Уелингфорд Преход към VoIP. С., ИК 3еСТ Прес, 2006.

7. Мерджанов П. Телекомуникационни мрежи - ч.1 и 2. С., Нови знания, 2002.

8. Николай Пенев, Съвременни комуникационни системи и технологии. Изд. В.Недков, 2008.

9. Васил Къдрев, Ангел Гушев, Комутационна и мултиплексна техника, Изд. на ВТУ, София, 2011 г.

10. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания – ч.1. М., Машиностроение, 1979.

11. Клейнрок Л. Коммуникационные сети (стохастические потоки и задержки сообщений). М., Наука, 1970.

12. Саати Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и ее приложения, “Советское радио”, М. 1971

13. Шнепс М.А. Системы распределения информации. Методы расчета. -М., Связь, 1979.

14. Корнышев Ю. Теория распределения информации. М., Радио и связь, 1985.

15. Модели теории телетрафика в системах связи и вычислительной технике. Под ред. А. Д. Харкевич, В. А. Гармаш. М., Наука, 1985.

16. Akimaru H., K. Kavashima. Teletraffic - Theory and Applications. Springer-Verlag, 1993.

17. Bear D. Principles of Telecommunication Traffic Engineering. Peter Peregrinus, London, 1988.

Средства за оценяване:

Курсова работа и тест