TCMD014 Управление и обслужване на комуникационни системи

Анотация:

Курсът представя най-новите достижения в областта на управлението и обслужването на комуникационни системи. Спецификата на центровете за управление, принципите, архитектурата и експлоатацията на системите, планиране и създаване на мрежи за цифрова телевизия и хибридни радиомрежи, както и основните стандарти в телекомуникациите.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р
проф. Маргарита Петкова  
проф. Антони Славински  
доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Познания по същността на телекомуникационните мрежи и принципите и системите за тяхното управление. Същността на TMN (Telecommunication Management Network)и нейната структура. Примери за спецификата на управление на различните видове телекомуникационни мрежи и технологии за тяхната реализация.
Предварителни изисквания:
Магистърска степен в областта на телекомуникациите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

По точки 3-7:

1. ITU CoE, Distance Learning course “NGN Architecture”

2. ITU CoE, Case Study “NGN Access networks”

3. Записки на лектора по курсове ТСММ 301 „Модерни телекомуникации”, М.Петкова

4. Записки на лектора по курсове ТСММ 305 „Мрежи за достъп от следващо поколение”, М.Петкова

5. EWSD Net Manager System Description, Siemens

6. BTC Network Development Proposal

По т. 8-11

1. Конов, К., Цифрово радио и телевизионно разпръскване, С., Диос,

2011;

2. План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно

радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, Държавна

агенция за информационни технологии и съобщения, С., 2009;

3. Fischer, W., Digital Video and Audio Broadcasting Technology -

A Practical Engineering Guide, 3rd Ed., Springer-Verlag,

Berlin, 2010;

4. Ligeti, A., Single frequency network planning, Doctor of

Philosophy Dissertation, KTH - Royal Institute of Technology,

Stockholm, 1999;

Средства за оценяване:

Разработка и презентация на аналитичен обзор по една от темите в курса.