TCMD014 Управление и обслужване на комуникационни системи

Анотация:

Курсът представя най-новите достижения в областта на управлението и обслужването на комуникационни системи. Спецификата на центровете за управление, принципите, архитектурата и експлоатацията на системите, планиране и създаване на мрежи за цифрова телевизия и хибридни радиомрежи, както и основните стандарти в телекомуникациите.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р
проф. Маргарита Петкова  
проф. Антони Славински  
доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Познания по същността на телекомуникационните мрежи и принципите и системите за тяхното управление. Същността на TMN (Telecommunication Management Network)и нейната структура. Примери за спецификата на управление на различните видове телекомуникационни мрежи и технологии за тяхната реализация.
Предварителни изисквания:
Магистърска степен в областта на телекомуникациите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. CRM – Управление на взаимоотношенията с клиентите 2. Центрове за управление на комутационната мрежа 3. Центрове за управление на опорната мрежа 4. Принципи и архитектура на мрежите за управление на телекомуникациите (Telecommunications Management Networks) 5. Основни дейности на системите за експлоатация и поддръжка OSS (Operational Support Systems) 6. Основни дейности на системите за експлоатация и поддържане на телекомуникационните мрежи 7. Принципи и технологии за управление на мрежите от следващо поколение NGN (Next Generation Networks) 8. Радиоразпръсквателни мрежи за цифрова телевизия. Едночестотни мрежи за цифрова телевизия. Синхронизиране на цифровите едночестотни мрежи. Определяне на качеството на обслужване в мрежите за цифрова телевизия. 9. Радиочестотно планиране на мрежите за цифрова телевизия. Честотни разпределения и честотни назначения. Определяне на зоната на обслужване на предавател за цифрова телевизия при отчитане на терена. Цифрови карти на терена. Софтуер. 10. Проектиране, създаване и подържане на хибридни радио мрежи. 11. Управление и ефективно използване на радиочестотните ресурси. Ролята на администрацията, на регулиращите органи и на експертите. 12. Информационните и комуникационни технологии в 6-та и 7-ма рамкова програма на Европейската комисия (FP-6, FP-7 на ЕС). Възможности за участие. Предпоставки за професионално развитие на докторантите 13. Международен съюз по далекосъобщения и ролята му в стандартизацията. ITU-T и ITU-R. Групи за проучване. Основни направления на работа - TSAG. Най-важни документи. 14. Международна стандартизационна дейност в областта на телекомуникациите и информационните технологии. ISO, IEC, CISPR, ISO/IEC JTC1. Стандартизационна е регулаторна рамка на Internet – ICANN, CORE, RIPE, IETF. RFCs и Internet Standards. 15. Стандартизация и регламентация в областта на телекомуникациите в Европа. CEPT – препоръки и решения на CEPT в областта на радиото и далекосъобщенията. ETSI – структура и начин на работа, директиви на ETSI, видове документи, технически комитети, проекти, сътрудничество на ETSI с други организации

Литература по темите:

По точки 3-7:

1. ITU CoE, Distance Learning course “NGN Architecture”

2. ITU CoE, Case Study “NGN Access networks”

3. Записки на лектора по курсове ТСММ 301 „Модерни телекомуникации”, М.Петкова

4. Записки на лектора по курсове ТСММ 305 „Мрежи за достъп от следващо поколение”, М.Петкова

5. EWSD Net Manager System Description, Siemens

6. BTC Network Development Proposal

По т. 8-11

1. Конов, К., Цифрово радио и телевизионно разпръскване, С., Диос,

2011;

2. План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно

радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, Държавна

агенция за информационни технологии и съобщения, С., 2009;

3. Fischer, W., Digital Video and Audio Broadcasting Technology -

A Practical Engineering Guide, 3rd Ed., Springer-Verlag,

Berlin, 2010;

4. Ligeti, A., Single frequency network planning, Doctor of

Philosophy Dissertation, KTH - Royal Institute of Technology,

Stockholm, 1999;

Средства за оценяване:

Разработка и презентация на аналитичен обзор по една от темите в курса.