TCMD013 Новости и тенденции в техническото осигуряване на телекомуникациите

Анотация:

Курсът представя най-новите достижения в областта на техническото осигуряване на телекомуникационните апаратури. Целта е студентите да се запознаят с съвременните оптични системи, цифрови преносни системи, мрежите от ново поколение, технологиите за телефонни разговори по интернет, безжичните мрежи за връзка и за радиоразпръскване, CDMA системи и специализирани интегрални схеми.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

проф. Стефан Куцаров  д.н.
проф. Маргарита Петкова  
проф. Антони Славински  
доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Докторантите ще знаят основните принципи и характеристики на всички видове съществуващи телекомунникационни мрежи и най-вече с бъдещата универсална телекомуникационна мрежа NGN. Ще могат да се ориентират в използваните технологии при NGN, както и в принципите на планираненто й.
Предварителни изисквания:
Магистърска степен в областта на телекомуникациите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Съвременни оптични системи 2. Triple Play 3. Power Line 4. Технологии за широколентов достъп в последната миля 5. Архитектура на мрежите от следващо поколение NGN 6. Мрежови характеристики на NGN 7. Маркетингови, икономически и регулаторни аспекти на NGN 8. Протоколи, използвани при VoIP технологиите. 9. QoS при VoIP. 10. Сигурност при VoIP. Спам атаки. 11. WIFI системи. Приложения. Ограничения. 12. WIMAX мрежи. Конфигурация на мрежата. Параметри. Приложения. Взаимни радио смущения. Ефективност. Надеждност. 13. Безжични системи за разпръскване на информация (broadcasting) и за двустранна връзка. Безжични връзки между компютри. Безжичен достъп до Интернет. 14. Хибридни радио мрежи. Конвергенция на услугите. Интеграция на цифровите системи. Цифрово радио и ТВ разпръскване и мобилни служби. 15. Техники за пренос на информация чрез разширяване на спектъра (Spread – Spectrum Techniques – FH, SD, PN); 16. Същност на CDMA технологията за пренос на информация, сравнение на техниките за множествен достъп и предимства на CDMA технологията; 17. Функции на Уолш и други кодове, използвани в CDMA система и тяхното приложение, теория и приложение на PN в CDMA технологията за пренос на информация; 18. Шумове и малошумящи усилватели в комуникациите 19. Интегрални схеми на високочестотни генератори – параметри, видове, приложения 20. Литиеви акумулатори – устройство, параметри, характеристики на заряд и разряд, интегрални схеми за зареждане и контрол 21. Архитектура и концепция на мрежите от следващо поколение NGN 22. Технологии в NGN 23. Основни мрежови характеристики на NGN 24. Конвергенция на мрежи, услуги и крайни устройства в NGN

Литература по темите:

По точки 4-7:

1. Маргарита Петкова, Тенденции в развитието на цифровите мрежи и системи - книга четвърта от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евро-интеграция и телекомуникации", 2001 г.

2. Цв.Сергиева, Ч.Кочев, Б.Ангелов, Съвременно състояние и перспективи на развитие на съобщителните мрежи, Аналитичен обзор, ЦЕНТИ, НИИС, 1992 г.

3. ITU CoE, Distance Learning course “NGN Architecture”

4. ITU CoE, Case Study “NGN Access networks”

5. Записки на лектора по курсове ТСММ 301 „Модерни телекомуникации”, М.Петкова

6. Записки на лектора по курсове ТСММ 305 „Мрежи за достъп от следващо поколение”, М.Петкова

7. Записки на лектора по курсове ТСММ 205 „Мрежи за достъп от следващо поколение в условията на дерегулация”, М.Петкова

8. BTC Network Development Proposal

9. ITU-T’s activities in the field of NGN, Peter Popov – NBU, ITU-CoE Workshop on

“Aspects of New EU Regulatory Framework”, 7 - 9 December 2005

Средства за оценяване:

Представяне на реферат и презентация по избрани въпроси от конспекта