THED010 Докторски семинар

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа разпределени в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от Докторска програма "Театрознание и театрално изкустяо", модули "Театрално и изпълнителско изкуство" и "Театрознание и театрално изкуство.

Курсът има за цел да запознаe докторантите със съдържанието и основните теми в основополагащи научни и театрално-теоретични трудове. Той ще изследва тяхното структуриране, основните възгледи, методи и научни подходи, които от своя страна които ще бъдат примерии основа за научните изследвания на докторантите.

прочети още
Театрознание и театрално изкуство

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  
доц. Зарко Узунов  
проф. Цветана Манева  
проф. Виолета Дечева  д.н.
доц. Снежина Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти:

1. Знаят:

• ще имат информация за основополагащи концепции в областта на театралната теория.

• ще познават за основополагащи идеи в областта на съвременната театрална наука, изкуствознание, хуманитаристика.

• основни изисквания за писането на докторска теза.

2. Могат:

• да анализират различни теории и научни концепции спрямо реалното им приложение и функциониране в един съвременен контекст.

• да работят свободно с научен материал необходим за областта към която е насочено изследването.

• да изработват и оформят прецизно библиографско цитиране, аворски текст и списък с използваната в дисертацията литература .

Умеят да пишат по тема докторско теза.
Предварителни изисквания:
Да имат отлично ниво на писмено и говоримо владеене на чужди езици.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литературата се уточнява конкретно с докторанта в зависимост от докторанската му теза.

• Еко, Умберто. Как се пише дипломна работа. София: Изд. Александър Панов, 1999. 256 с.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 25 %

ПОРТФОЛИО 50 %